Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018.

Podajemy informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018:Termin i miejsce składania wniosków:Wniosek o przyznanie pomocy materialnej ocharakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego,należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecieul. Plac Wolności 26, pokój nr 3 w terminie do 15 września 2017r.Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz w Urzędzie w komórce Kultura i Oświata pokój nr 8. Wniosek przed złożeniem powinien posiadać adnotację Miejsko Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej , że spełnia wymogi formalne i kwalifikuje się do udzielenia pomocy. Podstawa prawna:-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.),-UchwałaRady Miejskiej w Ornecie Nr XXVIII/225/2009 z 25 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orneta.
Kto może złożyć wniosek?• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,• pełnoletni uczeń,• dyrektor szkoły,• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).Kto może otrzymaćstypendium?• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych -do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki -do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. • Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych –do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uczniauprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej -tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.). Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowymod osób fizycznych;-składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;-kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się: • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;• zasiłku celowego;• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;• wartości świadczenia w naturze;• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575).Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.Stypendium nie przysługuje:• uczniom klas zerowych, • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Orneta,• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Pouczenie:• Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.)• Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.)• Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.)• Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Dokumentowanie wydatków:Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:• zakup podręczników od czerwca 2017r.,• pozostałe materiały szkolne od lipca 2017r. do czerwca 2018r. –według wykazu wydatków kwalifikowanych,• abonament internetowy od września 2017r. do czerwca 2018r.• bilety za dojazdy do szkoły od września 2017r. do czerwca 2018r.Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, • Zaświadczenie o wysokości:-dochodu netto z zakładu pracy-renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)-alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MGOPS -funduszu alimentacyjnego),• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,• Zaświadczenie lub decyzja z MGOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny,zasiłek pielęgnacyjny).
• Zaświadczenie lub decyzja z Urzędu Miejskiego w Ornecie o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,• Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2016r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),• Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.
                                                  Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.