Historia szkoły

Historia szkoły

 szkola

 
        W 1945 roku pierwsi osadnicy, Polacy z okolic Grójca pod Warszawą, przybyli do Ornety. Wkrótce zaistniała potrzeba powołania pierwszej, w byłym powiecie braniewskim, Szkoły Powszechnej w Ornecie. Jej ówczesny kierownik pan Ignacy Kaźmierski postanowił przekazać następnym pokoleniom dzieje szkoły i założył 1.12.1945 r. Kronikę Szkoły Powszechnej w Ornecie. Oto dwie jej pierwsze strony:
  
 kronika
 
 
Praca zapoczątkowana przez kierownika Ignacego Kaźmierskiego jest do dnia dzisiejszego kontynuowana jako KRONIKA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 1  W  ORNECIE.
 
   W ciągu kilkudziesięciu lat stała się jednym ze sposobów upamiętniania wspólnej pracy i przeżyć nauczycieli i uczniów. KRONIKA jako całość stanowi również bogaty materiał poznawczy. Dzięki niej poznajemy osoby, które poświęciły naszej szkole wiele lat swojego życia, kojarzymy nazwiska dzisiejszych uczniów z ich rodzicami, a nawet dziadkami, mamy możliwość zorientowania się, jak działa szkoła przed kilkudziesięcioma laty, jakie były jej zadania, ceremoniał, priorytety.
 
Rys historyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie
 
    Kiedy przybyli do Ornety pierwsi osadnicy, Polacy z okolic Grójca pod Warszawą, stało się oczywistym powołanie dla ich dzieci szkoły. Jej organizacją zajął się pan Ignacy Kaźmierski.
 
   15 września 1945 roku można uważać za datę rozpoczęcia funkcjonowania tej pierwszej w byłym powiecie braniewskim placówki oświatowej – Szkoły Powszechnej  w Ornecie. Do szkoły uczęszczało wtedy siedemnaścioro uczniów.
 
   W połowie listopada napłynęła do Ornety fala repatriantów, wzrosła więc liczba ludności, a co za tym idzie – liczba dzieci. Pod koniec 1945 roku uczęszczało 120 uczniów, których uczyło troje nauczycieli – Ignacy Kaźmierski, Antonina Mackiewicz i Waleria Bujalska.
 
   We wrześniu 1947 roku grono pedagogiczne liczyło 12 osób. W trzynastu oddziałach uczyło się 426 uczniów. Obowiązki kierownika szkoły objął pan Władysław Wawrzyniak.
 
   W roku 1950 kierownictwo przejął pan Witold Wawrzyniak, a dwa lata później pan Tadeusz Szmajchel.
 
   W latach pięćdziesiątych w miarę przybywania uczniów warunki pracy i nauki stawały się coraz cięższe. Uczono się na trzy zmiany. Powstała więc decyzja o budowie nowej szkoły.
 
   7 stycznia 1963 roku nastąpił podział uczniów i nauczycieli. W Szkole Podstawowej   nr 1 uczyło się wówczas 536 uczniów, pracowało 14 nauczycieli. Nowym kierownikiem został pan Jan Dylis.
 
   W czerwcu 1965 roku po raz ostatni szkołę kończyły klasy VII, od następnego roku uczniowie uczyli się już w ośmioklasowej szkole podstawowej.
 
   Rok szkolny 1966/67 rozpoczął się zmianami na stanowisku kierownika szkoły, którym została pani Jadwiga Szulc.
 
   Następna zmiana na stąpiła po dwóch latach, kiedy to w 1969 roku stanowisko objął pan Edmund Szulc.
 
   W tym czasie w szkole pracowało 20 nauczycieli. Uczyło się 750 uczniów w 20 oddziałach. Rozpoczął się również remont polegający na dobudowaniu łącznika łączącego oba budynki szkolne.
 
   Prace budowlane zakończono w styczniu 1971 roku. Znacznie poprawiły się warunki pracy i nauki. Szkoła otrzymała nowe meble i pomoce naukowe. Wyposażono gabinet lekarski i dentystyczny. Biblioteka pokaźnie wzbogaciła swój księgozbiór. Zorganizowano salę kinowo – telewizyjną. Wzrosła liczebność uczniów do 950, a kadry nauczycielskiej do 28 osób. Zastępcą kierownika szkoły została pani Stefania Leźnicka.
 
   1 września 1975 roku, w trzydziestolecie pracy placówki, szkole nadano  imię majora Henryka Sucharskiego. Została odsłonięta pamiątkowa tablica, młodzieży wręczono sztandar szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Od tego czasu uczniowie utrzymywali kontakt z żyjącymi żołnierzami walczącymi na Westerplatte, m.in. Aleksandrem Ortianem oraz szkołami noszącymi imię bohaterów tej placówki, organizowane były wycieczki na Westerplatte.
 
 
   20 grudnia 1975 roku dyrektorem szkoły została pani Stefania Leźnicka,  a w 1976 pan Tadeusz Łasiński. W 1982 roku zaszła zmiana na stanowisku wicedyrektora, które objęła pani Alicja Chrościcka. 27 września 1985 roku obchodzono święto czterdziestolecia istnienia placówki. W ciągu tego czasu jej mury opuściło 2494 absolwentów.
 
   Dziesięć lat później, w roku szkolnym 1995/96 przypadł kolejny jubileusz. 23 listopada 1995 roku odbyła się uroczystość pięćdziesięciolecia powołania szkoły. Statystyka podaje, że pracowało w niej blisko 250 nauczycieli, a jej mury opuściło 3458 absolwentów.
 
   Reforma szkolnictwa spowodowała, że po raz pierwszy w czerwcu 1999 roku szkołę podstawową kończyli uczniowie klas VI i VIII.
 
   Na skutek likwidacji szkoły w Henrykowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ornecie 1 września 2000 roku naukę w naszej szkole rozpoczęło około 750 uczniów, zwiększyło się również grono pedagogiczne. Wicedyrektor klas  I – III została pani Donata Podleś.
 
   1 września 2003 roku, w wyniku konkursu, na stanowisko dyrektora szkoły powołano panią Alicję Fijałkowską. Funkcje wicedyrektor objęły panie Ewa Stachnik i Danuta Dolińska.
 
   Nauczycielka historii pani Anna Doligalska z udziałem nauczycieli innych przedmiotów oraz biblioteki współdziałała z miejscowym Kołem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Kołem Związku Sybiraków, aby  kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie. Były to najczęściej lekcje, spotkania z Kombatantami i Sybirakami, uroczystości.  Rytuałem stał się  udział w/w  gości
w obchodach święta niepodległości i innych uroczystościach szkolnych, co  podkreślało rangę wydarzeń.
 
   W 2002 roku  wśród nauczycieli i uczniów  zorganizowano zbiórkę pieniężną i  ufundowano przez Szkołę nagrobek Westerplatczykowi Aleksandrowi Ortianowi,  mieszkańcowi Ornety. Odbyła się
z udziałem uczniów uroczystość poświęcenia pomnika Aleksandra Ortiana.
 
Segregator1
 
   W  2009 roku dzięki staraniom rodziny żołnierza Westerplatte –  Aleksandra Ortiana,  przyznano  Szkole medal PRO MEMORIA – za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce
o niepodległość podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. 
 
medal
 
 dyplom medal
 
 
   W 2010 roku  pani Anna Doligalska jako koordynator programu „Katyń - ocalić od zapomnienia”  przygotowała uroczystość  związaną z posadzeniem  Dębu Pamięci oraz  poświęcenia pamiątkowej tablicy  zamordowanemu Policjantowi Józefowi Mordalowi. Od 2010 oku roku organizowane są  przy Dębie Pamięci stałe uroczystości, dla społeczności szkolnej a także miasta.
 
   W 2013 roku udało się odnaleźć rodzinę zamordowanego policjanta, nawiązać kontakty, uzyskać informacje i pamiątki. W maju 2017 roku Szkołę Podstawową nr 1 w Ornecie odwiedził bratanek zamordowanego w Twerze Policjanta Józefa Mordala w 1940 roku pan Grzegorz Mordal.
 
Segregator23
 
Grzegorz Mordal zapala znicz przy tablicy poświęconej aspirantowi Policji Józefowi Mordalowi.  Poniżej pani Anna Doligalska oraz bratanek Józefa Mordala, pan Grzegorz Mordal.
 
Segregator3
 
   W roku 2010 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie otrzymała Krzyż za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej  i Byłych Więźniów Politycznych, w  2012 roku udekorowano Sztandar Szkoły Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym. W 2014 roku Sztandar Kombatantów został przekazany na stałe Szkole. 
 
dyplom
   
   W roku 2011 roku Szkołę Podstawową nr 1 w Ornecie uhonorowano złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
 
 medale
 
          Pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie wpajali i wpajają wychowankom wartości ważne
w życiu Patrona Szkoły, które są uniwersalne również we współczesnych czasach: honor, godność, odpowiedzialność, kształcenie wartości, poczucie bezpieczeństwa, zaufania, uczciwość,  szacunek dla siebie i innych... Uczniowie są spadkobiercami bohaterskich obrońców Westerplatte   i  na niwie edukacji odnoszą swoje zwycięstwa. A kolejne pokolenia uczniów głęboko biorą sobie do serca słowa Jana Pawła II:
 
"Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymywać i obronić, tak jak to Westerplatte.  Utrzymywać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych"
 

   Od ponad pięćdziesięciu lat wydarzenia związane z życiem szkoły, uroczystościami patriotycznymi zapisuje na taśmie filmowej PRZYJACIEL SZKOŁY Pan Mirosław Naszkierski.

 

Segregator8

 

Segregator9

 

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.