WAŻNE INFORMACJE:
każdy uczeń ma obowiązek założenia i noszenia „Zeszytu kontaktów z rodzicami”, w którym:
rodzice wpisują usprawiedliwienia i uwagi na temat dziecka do wychowawcy lub nauczycieli;
uczniowie wpisują ważne informacje dla rodziców;
nauczyciele wpisują informacje o uczniu;

 

Uczeń ma prawo do:

 1. informacji na temat swoich praw , procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw,
 2. otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji,
 3. zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 4. jawnej znajomości kryteriów oceniania,
 5. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 6. informacji na temat życia szkolnego,
 7. otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł,
 8. bezpłatnej nauki,
 9. swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 10. równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,
 11. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,
 12. dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami.

 

Uczeń ma obowiązek:

 1. uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie,
 2. przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie: a) zaświadczenia lekarskiego, b) oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
 3. nosić jednolity strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy (dziewczęta – biała bluzka, chłopcy – biała koszula) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 4. godnie reprezentować szkołę,
 5. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 6. dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,
 7. pilnować własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki…) i pieniądze.
 8. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
 9. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 10. przestrzegać postanowień Statucie Szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 11. przestrzegać zarządzeń Dyrektora.

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.