Statut SP1

Statut SP1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. majora HENRYKA SUCHARSKIEGO
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis treści:
Postanowienia ogólne 
Przepisy definiujące…………………………………………………………………………..….…..….3
Podstawowe informacje o szkole………………………………………………………..….…….4
Cele i zadania Szkoły………………………………………………………………………………….….5
Misja Szkoły……………………………………………………………………………………………..…..6
Model absolwenta…………………………………………………………………………………...….6
Ceremoniał szkolny…………………………………………………………………………………..….7
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów……………………………………….……9
Zasady oceniania w klasach I-III………………………………………………………………..…28
Zarządzanie szkołą
Zagadnienia podstawowe……………………………………………………………………..……33
Dyrektor Szkoły…………………………………………………………………………………….……34
Inne stanowiska kierownicze……………………………………………………………….…… 36
Rada Pedagogiczna……………………………………………………………………….………...…36                 
Rada Rodziców…………………………………………………………………………………….…..…37
Samorząd Uczniowski…………………………………………………………………………………38
Organizacja i realizacja zadań w zakresie wolontariatu…………………………….…40
Zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia…………………………………..41
Organizacja pracy szkoły
Planowanie działalności szkoły……………………………………………………………………..42
Podstawowe formy działalności edukacyjnej………………………………………………..43
Świetlica szkolna…………………………………………………………………………………………..44
Biblioteka szkolna…………………………………………………………………………………………45
Stołówka szkolna…………………………………………………………………………………………..45
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Zagadnienia podstawowe…………………………………………………………………………………47
Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne………………………………………………………47
Zakres zadań wychowawcy……………………………………………………………………………….48
Zakres zadań pedagoga szkolnego…………………………………………………………………….50
Zakres zadań nauczyciela wspomagającego………………………………………………………52
Zakres zadań doradcy zawodowego………………………………………………………………….52
Zakres zadań logopedy szkolnego……………………………………………………………………..53
Zakres zadań terapeuty pedagogicznego…………………………………………………………..53
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej………………………………..53
Uczniowie 
Prawa i obowiązki uczniów……………………………………………………………………………….57
Nagrody i kary…………………………………………………………………………………………………..59
Rodzice
Prawa i obowiązki rodziców………………………………………………………………………….….61
Współdziałanie rodziców i nauczycieli……………………………………………………………..62
Nagradzanie rodziców uczniów szkoły……………………………………………………………..62
Oddziały gimnazjalne
Wewnątrzszkolne zasady ocenienia…………………………………………………………………63
Postanowienia ogólne…………………………………………………………………..…………………83
Postanowienia końcowe………………………………………………………………………..….85
 
 
Dział I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Rozdział 1. Przepisy definiujące 
 
§ 1
 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
Szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa nr 1 im. majora H. Sucharskiego w Ornecie
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1493);
Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. nr 59 z 2017 r.);
Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły;
Dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. majora                  H. Sucharskiego;
Radzie Pedagogicznej – należy rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1 im. majora H. Sucharskiego w Ornecie;
Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć przewodniczących trójek klasowych rodziców poszczególnych klas; 
uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 1 im. majora H. Sucharskiego w Ornecie;
rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 im. majora H. Sucharskiego w Ornecie;
nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole;
wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę  Orneta;
organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty;
poradni  psychologiczno-pedagogicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  także  inną publiczną poradnię specjalistyczną lub instytucję świadczącą poradnictwo                            i specjalistyczną pomoc.
 
Rozdział 2. Podstawowe informacje o Szkole 
§ 2
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie posługuje się swoją nazwą w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 1 imienia  majora Henryka Sucharskiego w Ornecie.                     Siedziba szkoły znajduje się w Ornecie przy ulicy Zamkowej 26. Siedzibą dla uczniów klas VII – VIII i klas II i III gimnazjum jest budynek w Ornecie przy ulicy Warmińskiej 11.
§ 3
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie jest placówką zapewniającą bezpłatne nauczanie       w zakresie ramowych planów nauczania, w której struktura organizacyjna obejmuje klasy I – VIII, a w ostatnim roku nauki przeprowadzany jest egzamin. Część oddziałów      w strukturze funkcjonuje jako oddziały gimnazjalne.
§ 4
1.Obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie realizują uczniowie zamieszkali na terenie obwodu ustalonego przez organ prowadzący oraz inni, w miarę wolnych miejsc, za zgodą Dyrektora Szkoły.
2. Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej określa odrębny dokument.
  § 5
Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne  przepisy.
§ 6
Szkoła jest jednostką budżetową. W Szkole mogą być tworzone rachunki dochodów własnych. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
                                                                            § 7
Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 8
Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności               za te czynności określają odrębne przepisy.
§ 9
Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.
 
 
Rozdział 3. Cele  i zadania Szkoły.
 
§ 10
 
Szkoła realizuje cele określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na kształceniu i wychowaniu, wspomagając wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w poczuciu odpowiedzialności i miłości Ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich          w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 
§ 11
 
Zadaniem Szkoły jest w szczególności:
 
1. Dostosowanie treści metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (nauczyciele, pedagog szkolny, poradnia psychologiczno – pedagogiczna).
2. Organizacja indywidualnego procesu kształcenia, programów i form nauczania,             a także zajęć rewalidacyjnych obejmujących uczniów niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym.
4. Wspieranie wychowawczej roli rodziny.
5. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych zgodnie           z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów oraz kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
6. Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
7. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału    w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
8. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej oraz światowej.
9. Umożliwienie uczniom korzystania z doradztwa pedagogiczno – psychologicznego       w zakresie dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu.
 
§ 12
 
Szkoła realizuje program wychowawczo - profilaktyczny uchwalany przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.
 
 
 
 
 
 
 
§ 13
 
Misja szkoły  
Nieustannie wspieramy uczniów  w ich dążeniu  do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju, zgodnego z osobistymi potrzebami i możliwościami.
We wszystkich działaniach kierujemy się wyznaczonymi wartościami oraz poszanowaniem godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, a także Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości.
Dążymy do tego, aby nasza Szkoła była aktywną i inspirującą częścią środowiska,         w której działalność dydaktyczna jest jednolitym, zintegrowanym z wychowaniem          i  profilaktyką procesem realizowanym przez wszystkich nauczycieli przy współpracy    z  rodzicami.
Zmierzamy do wykształcenia i wychowania samodzielnego, twórczego człowieka        w duchu uniwersalnych wartości moralnych, humanistycznych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności społecznej, dobrze przygotowanego do życia w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie i zjednoczonej Europie.
Kształtujemy postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu   o dialog i współdziałanie, przeciwdziałanie dyskryminacji.
Kultywujemy tradycje  oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne, wychowawcze i opiekuńcze orientujemy na dobro podopiecznych zapewniając naszym uczniom optymalne warunki rozwoju w atmosferze akceptacji, szacunku, wsparcia, dobrego przykładu.
Dbamy o to, aby każdy uczeń naszej Szkoły był dobrze przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu kształcenia, pracujemy w oparciu  o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania oraz kształcenia.
Przygotowujemy młodzież do świadomego, racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych, a także do pełnienia ważnych ról społecznych.
Dążymy do tego, aby relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym były partnerskie i demokratyczne.
Prowadzimy działania wychowawcze, działania edukacyjne, działania informacyjne oraz działania profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia.
 
 
Model absolwenta 
Po ukończeniu Szkoły uczeń powinien: 
Mieć prawidłowo ukształtowany system wartości, w którym zdrowie                               i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości    w życiu.
Odróżniać dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.
Mieć poczucie własnej wartości i godności oraz poczucie  sensu życia.
Znać swoje mocne strony.
Kierować się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności.
Znać i stosować zasady dobrych obyczajów i kultury bycia.
Być odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, pracowity i twórczy.
Być dobrze przygotowany do dalszego kształcenia się.
Wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.
Umieć planować sobie pracę. 
Rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.
Być aktywny, ciekawy świata, mieć poczucie siły, chęci do życia i witalności.
Korzystać z różnych źródeł  wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystywać narzędzia                      i technologie informatyczne.
Umieć rozpoznawać swoje emocje, wiedzieć, jak je wyrażać i radzić sobie z nimi.
Radzić sobie z niepowodzeniami.
Być tolerancyjny.
Posiadać wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,   podejmować odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.
Znać i szanować historię , kulturę i tradycję swojego regionu oraz narodu.
Szanować i wspierać naturalne środowisko życia.
Nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym, słabszym i niepełnosprawnym, być empatyczny.
Integrować się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonować w zespole, być asertywny.
Odpowiedzialnie  korzystać z mediów.
 
§ 14
Ceremoniał szkolny.
 
Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem  sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizacji ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości, imprez szkolnych, lokalnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego programu wychowawczego – profilaktycznego.
Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości        z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, przygotowania sztandaru do prezentacji właściwych postaw. 
Sztandar jest przechowywany w Szkole. Pod sztandarem znajdują się:
opis sztandaru,
lekcje ze sztandarem,
rota ślubowania klas I,
rota przyrzeczenia klas kończących Szkołę,
obowiązki pocztu sztandarowego i flagowego.
Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w Szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu. 
Poczet sztandarowy wyłania się spośród uczniów klas VII, która na koniec roku szkolnego uzyskała najwyższą średnią ocen. W następnym roku będą to uczniowie klasy VIII.
Poczet flagowy wyłania się spośród uczniów klas VI, która na koniec roku szkolnego uzyskała najwyższą średnią ocen. W następnym roku będą to uczniowie klasy VII.
Kandydatury składu pocztów przedstawione są przez wychowawców na radzie pedagogicznej w czerwcu i przez nią zatwierdzone. Kadencja pocztu trwa rok. Skład pocztów prezentowany jest w gablocie Samorządu Uczniowskiego i wpisany do kroniki szkoły. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 
Skład osobowy pocztu sztandarowego – chorąży i asysta. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 
chorąży – ciemny garnitur i biała koszula,
asysta – ciemne spódnice i białe bluzki.
Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie:
uroczystości rocznicowych – Narodowe Święto Niepodległości, Konstytucja            3 Maja, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych , Święta Szkoły,
ceremonia przyrzeczenia uczniów kończących Szkołę.
Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem Szkoły:
Sztandar Szkoły może brać udział w uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową, państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. 
Celebracja sztandaru jest zgodna z ustaloną regułą zachowania pocztów sztandarowych w czasie danej uroczystości, natomiast chwyty sztandarem obowiązują jak w ceremoniale szkolnym. 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 4. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
 
 
§ 15
Ocenianie ma na celu:
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach            w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Nauczyciel danego przedmiotu ma obowiązek opracować i stosować przedmiotowe zasady oceniania, które określają wymagania edukacyjne, wynikające                                z realizowanej/go podstawy programowej/programu nauczania. Tam także podaje sposób i częstotliwość poprawy ocen.
O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub zahamowania rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z podstawy programowej (programu nauczania).
Ocenie podlega:
wiedza przedmiotowa;
umiejętność rozwiązywania zadań i problemów;
sposób wypowiedzi;
twórcze i samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów;
gotowość do współpracy z nauczycielem i zespołem klasowym podczas pracy na lekcjach;
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki zajęć oraz systematyczny udział w zajęciach; szczególnie dotyczy to zajęć techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego;
właściwe przygotowywanie się do lekcji;
systematyczność, poprawność i samodzielność wykonania zadań domowych;
dodatkowa  praca  samodzielna  ucznia  (wykorzystująca  różne  źródła  wiedzy), przygotowywana w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie z przedmiotu zgodnie                 z indywidualnymi kryteriami nauczycieli (przedmiotowymi zasadami oceniania) przedstawionymi do końca września każdego roku szkolnego.
Uczeń nieobecny w dniu przeprowadzania testu, sprawdzianu lub pracy klasowej pisze te prace w czasie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, zgodnie                      z przedmiotowymi zasadami oceniania, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych uczniów Szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych. Osiągnięcia edukacyjne uczniów klas VII i VIII ewidencjonowane są  w dzienniku elektronicznym. 
§ 16
 
Klasyfikację śródroczną i roczną przeprowadza Rada Pedagogiczna, której przewodniczy Dyrektor Szkoły.
Klasyfikacja roczna w klasach I-III (I etap edukacyjny) Szkoły Podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym.
Klasyfikacja roczna/śródroczna, począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych/śródrocznych przedmiotowych ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania.
Ocenianie bieżące w klasach IV – VIII ustala się w stopniach wg następującej skali: 
stopień celujący (cel) – 6;
stopień bardzo dobry (bdb) – 5;
stopień dobry (db) – 4;
stopień dostateczny (dst) – 3;
stopień dopuszczający (dop) – 2;
stopień niedostateczny (ndst) – 1.
 
5. Dopuszcza się stosowanie (+) plusów i (-) minusów przy cyfrowej ocenie bieżącej.
 
6. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza podstawę programową (program nauczania) tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych    i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
 
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe zadania     teoretyczne lub praktyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
b) rozwiązuje /wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:      
a) ma braki w zakresie podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości opanowania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,    
b) rozwiązuje/wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.
 
7. Od klasy VII nauczyciel danego przedmiotu ustala kategorie i wagi ocen w dzienniku elektronicznym.
8. Dla pierwszego etapu edukacyjnego  (w klasach I  –  III) ocena  klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Dotyczy to także ocen bieżących oraz śródrocznej i rocznej oceny zachowania.
9. W klasach IV – VIII oceny klasyfikacyjne z przedmiotów edukacyjnych wyrażone są za pomocą oceny cyfrowej.
10. W klasach IV – VIII uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,        z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i 2.
11. Ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach IV – VIII jest ustalona wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne zgodnie    z przyjętymi zasadami oceniania zachowania.
12. O kryteriach i trybie ustalania oceny zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej uczniowie są informowani na początku roku szkolnego.
13. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego bieżącego oceniania uczniów. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z przedmiotu.
14. Każdy uczeń jest informowany o otrzymanej ocenie i ma obowiązek poinformować    o niej rodziców/opiekunów prawnych. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
15. W dzienniku lekcyjnym należy odnotować informację, na podstawie której wychowawca będzie mógł ustalić, czego dotyczy dana ocena. Należy również odnotować ocenę podaną uczniowi ustnie.
16. Sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz sprawdziany będą udostępniane do wglądu rodzicom przez nauczyciela. W edukacji wczesnoszkolnej prace pisemne mogą być przekazywane rodzicom.
17. Uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi ocenioną pracę klasową i sprawdzian. 
18. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów należy omówić w ciągu dwóch tygodni od dnia ich przeprowadzenia.
19. Nauczyciel przechowuje prace klasowe i sprawdziany do końca roku szkolnego. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych ucznia i uzasadnienie ocen rodzice mogą otrzymać w zeszycie ucznia, podczas zebrań z rodzicami  w szkole.
20. Na cztery tygodnie  przed  klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej  zajęć poszczególni nauczyciele są zobowiązani podać uczniowi wstępną informację                o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w celu dania uczniowi możliwości poprawy oceny. Szczegółową informację dotyczącą tej poprawy określa nauczyciel danego przedmiotu. Uczeń zobowiązany jest przekazać rodzicom propozycje ocen.
21. Wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej powiadomić                     w formie pisemnej rodziców ucznia o zamiarze wystawienia mu oceny niedostatecznej na koniec okresu i roku szkolnego. 
22. Obowiązkiem wychowawcy jest wyegzekwowanie zwrotu powiadomienia wraz  z podpisem rodziców ucznia poświadczającym, że zapoznali się z jego treścią.
Przewidywana klasyfikacyjna ocena przedmiotowa oraz zachowania nie jest ostateczna i może ulec zmianie.
24. Ocenianie z religii i etyki regulują odrębne przepisy.
 
Oceny bieżące i oceny śródroczne z religii ustala się według skali określonej             w Statucie Szkoły. Oceny roczne z religii ustala się w stopniach według następującej skali:
      stopień celujący (cel) – 6;
      stopień bardzo dobry (bdb) – 5;
      stopień dobry (db) – 4;
      stopień dostateczny (dst) – 3;
      stopień dopuszczający (dop) – 2;
      stopień niedostateczny (ndst) – 1.
Oceną końcową z religii, wpisywaną na świadectwie ukończenia szkoły, jest ocena roczna uzyskana przez ucznia w klasie programowo najwyższej w danym typie szkół.
Ocena z religii i/lub z etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym.
W klasach I - III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna), zamiast oceny opisowej, stosuje się ocenę według skali 6 – stopniowej.
W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych       i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnią ocen      z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
§ 17
 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki/zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 1 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,     z nauki drugiego języka nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego               w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
§ 18
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
kartkówka – sprawdza stopień opanowania wiadomości z nie więcej niż dwóch lub trzech ostatnich lekcji. W ciągu tygodnia może odbyć się dowolna ilość niezapowiedzianych kartkówek;
sprawdzian – sprawdza stopień opanowania wiadomości z jednego działu programowego;
praca klasowa – sprawdza stopień opanowania wiadomości z kilku działów programowych, a nawet z całego roku;
odpowiedź ustna;
praca domowa;
testy sprawności fizycznej;
prezentowanie nabytych umiejętności;
prace wytwórcze ucznia.
W jednym dniu może być przeprowadzona najwyżej jedna praca klasowa, sprawdzian lub diagnoza, a w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy takie prace.
Tydzień wcześniej nauczyciel powinien poinformować uczniów o wymienionych        w ust. 2, zaplanowanych formach sprawdzania wiedzy uczniów i zamiar ten odnotować w dzienniku danej klasy.
Nauczyciel informuje uczniów o przyjętej punktacji i sposobie oceniania zgodnie         z przyjętą skalą:
od 0% - 29% wszystkich punktów – ocena niedostateczna
od 30% - 49% wszystkich punktów – ocena dopuszczająca
od 50% - 74% wszystkich punktów – ocena dostateczna
od 75% - 84% wszystkich punktów – ocena dobra
od 85% - 94% wszystkich punktów – ocena bardzo dobra
od 95% - 100% wszystkich punktów – ocena celująca
 
5. Pytania/zadania przygotowane przez nauczyciela na pracę kontrolną muszą być zgodne z zasadą stopniowania trudności oraz uwzględniać wszystkie poziomy wymagań.
6. Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych          w pierwszym miesiącu danego roku szkolnego, a wychowawca rodziców na pierwszym lub drugim w danym roku szkolnym zebraniu rodzicielskim.
 
§ 19
 
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna w oparciu o opinię wychowawcy klasowego, pedagoga szkolnego może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Prośbę, o której mowa w ust. 2 lub 3, wraz z uzasadnieniem, kierują rodzice ucznia    w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
Odstęp miedzy egzaminami powinien wynosić nie mniej niż 7 dni, a nie więcej niż 14.
Uczeń traci prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, gdy:
terminy zaproponowane przez Dyrektora Szkoły nie są akceptowane przez rodziców   i nie są oni w stanie wskazać terminu zgodnego z ust. 5;
nie przystąpił do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych.
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego           w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły. Wyznaczony termin jest ostateczny.
Uczeń jest zobowiązany przygotować się do egzaminu klasyfikacyjnego  zgodnie         z realizowanym przez nauczyciela programem nauczania w danym semestrze              i wymaganiami określonymi w przedmiotowym systemie oceniania. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskuje uczeń od nauczyciela wskazanego przez Dyrektora Szkoły.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.      W skład komisji wchodzą:
Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze;
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia w charakterze obserwatorów.
11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
12. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu     z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
14. Protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń, który w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych otrzymał jedną ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.
 
§ 20
Od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 rodzice/opiekunowie prawni ucznia zwracają się na piśmie do Dyrektora Szkoły, uzasadniając swoją prośbę.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
W skład komisji wchodzą:
Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. Drugi termin jest terminem ostatecznym. 
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz        w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. Dotyczy to ucznia, którego postawa, osobowość i charakter dają podstawy, by stwierdzić, że podoła obowiązkom w klasie programowo wyższej. 
§ 21
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,             z zastrzeżeniem § 22.
Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 22.
 
 
§ 22
Uczeń lub jego rodzice/ opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Powodem odwołania może być:
naruszenie zasad WZO;
niedotrzymanie terminu podania ocen rocznych/śródrocznych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
przeprowadza postępowanie wyjaśniające;
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych w terminie 5 dni od daty złożenia zastrzeżeń;
w przypadku rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia składa się z części pisemnej i ustnej,          z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
6. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
nauczycieli z prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c)wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne           w danej klasie,
pedagog,
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
przedstawiciel Rady Rodziców.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.          W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Ustalona przez komisję roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   a) skład komisji,
   b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2,
   c) zadania/pytania sprawdzające,
   d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania:    a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
 c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia                 i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzła informacje o wykonani przez ucznia zadania praktycznego. 
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,              o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej/ śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,         z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 
 
§ 23
1.Ocena zachowania uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) ocenę z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. Kryteria ocen zachowania mogą być przyjęte do Szkolnych  Zasad Oceniania po akceptacji ich przez Radę Pedagogiczną.
Ocenę zachowania ustala wychowawca w porozumieniu z nauczycielami uczącymi        w danej klasie oraz po konsultacji z zespołem klasowym, biorąc pod uwagę samoocenę ucznia.
Przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zapoznaje ucznia z proponowaną mu oceną zachowania
§ 24
Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
wzorowe (wz)
bardzo dobre (bdb)
dobre (db)
poprawne (pop)
nieodpowiednie (nd)
naganne (ng)
Kryteria oceniania zachowania:
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
wzorowo  wywiązuje  się  z  obowiązków  szkolnych  (m.  in.  zawsze wykonuje obowiązki dyżurnego, nie opuszcza terenu klasy i Szkoły bez pozwolenia nauczyciela itp.),
proponuje i wykonuje prace i zadania dla dobra Szkoły i klasy,
wykazuje duże zainteresowanie nauką i dba o rozwój własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań,
przejawia wysoką aktywność w podejmowaniu zadań społecznych na terenie klasy       i Szkoły oraz konsekwentnie je realizuje,
zawsze przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły,
zawsze prawidłowo reaguje na zło, które dostrzegł w społeczności szkolnej,
reprezentuje klasę i Szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych,
dba o estetykę i mienie klasy i Szkoły,
organizuje uroczystości klasowe i szkolne (np. Dzień Chłopca, akcje i apele szkolne),
stanowi wzór i przykład dla innych uczniów,
wyróżnia się wysoką kulturą osobistą na terenie Szkoły i poza nią,
jest prawdomówny i prezentuje uczciwość w codziennym postępowaniu,
zgodnie współpracuje w grupie, chętnie pomaga innym, jest koleżeński,
jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii i narodowości
okazuje szacunek kolegom i dorosłym w Szkole i poza nią,
w ramach własnych uzdolnień, aktywnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
jest punktualny, nie spóźnia się na lekcje,
dba o schludny i naturalny wygląd, nosi estetyczny strój, nie maluje paznokci i twarzy,
w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje wobec zagrożeń,
nie zakłóca zajęć niepożądanym zachowaniem,
bierze aktywny udział w lekcji,
prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,
 usprawiedliwia wszystkie nieobecności w trybie określonym w Statucie Szkoły, dotrzymuje terminów zwrotu książek i podręczników,
z) utożsamia się ze Szkołą i jej tradycjami czynnie uczestnicząc w uroczystościach szkolnych,
ź) w dniach ważnych dla szkoły zobowiązany jest ubierać strój galowy.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
właściwie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
starannie przygotowuje się do lekcji,
rozwija swoje zainteresowania,
jest aktywny w działaniach na rzecz klasy i Szkoły,
przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły i innych regulaminach,
jest uczciwy,
stara się reprezentować klasę i Szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych,
dba o estetykę i mienie klasy oraz Szkoły,
wyróżnia się kulturą osobistą na terenie Szkoły i poza nią,
jest prawdomówny i uczciwy,
prezentuje duże zaangażowanie w życie społeczne grupy według ogólnie przyjętych norm,
okazuje szacunek kolegom i dorosłym w Szkole i poza nią, pomaga innym,
właściwie reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
jest uczynny, nie spóźnia się na lekcje,
nosi estetyczny strój, dba o higienę swoją i otoczenia, nosi estetyczną fryzurę, nie maluje paznokci i twarzy,
prezentuje wysoką kulturę słowa,
przestrzega zasad bezpieczeństwa i reaguje na przejawy zagrożenia,
nie przeszkadza nauczycielom i kolegom w wykonywaniu ich obowiązków,
nie korzysta w czasie zajęć edukacyjnych z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
wykazuje zainteresowanie lekcją, biorąc aktywny w niej udział,
usprawiedliwia nieobecności w trybie określonym w Statucie Szkoły.
utożsamia się ze szkołą i jej tradycjami czynnie uczestnicząc w uroczystościach szkolnych,
w dniach ważnych dla szkoły zobowiązany jest ubierać strój galowy.
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
b)przygotowuje się do lekcji,
c) podejmuje prace na rzecz klasy i Szkoły,
d)przestrzega prawa szkolonego, a ewentualne uchybienia stara się w sposób świadomy naprawić, unikając podobnych zdarzeń,
e)reaguje na zło,
f) dba o estetykę i mienie klasy oraz Szkoły,
g) prezentuje właściwą kulturę osobistą na terenie Szkoły i poza nią,
h) stara się być taktowny i życzliwie usposobiony wobec innych,
i) potrafi współpracować w grupie,
j)okazuje szacunek kolegom i dorosłym w Szkole i poza nią,
k)właściwie reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
l)stara się być punktualny,
m)nosi estetyczny strój, dba o higienę swoją i otoczenia, nosi estetyczną fryzurę, nie maluje paznokci i twarzy,
n)używa słownictwa zgodnego z normą, nie ulega nałogom, nie niszczy mienia,
o)przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa,
p)nie przeszkadza nauczycielom i kolegom w wykonywaniu ich obowiązków,
q)nie zakłóca toku lekcji, właściwie zachowuje się na korytarzach, stołówce, szatni szkolnej i różnych uroczystościach klasowych i szkolnych,
r)usprawiedliwia większość nieobecności w trybie określonym w Statucie Szkoły
– dopuszczalna liczba pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych – do 5 w semestrze.
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) systematycznie uczęszcza do Szkoły, ale zdarzają się nieusprawiedliwione spóźnienia       i nieobecności,
b) stara się wywiązywać z powierzonych obowiązków,
c) sporadycznie włącza się w życie społeczne klasy i Szkoły,
d)często nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły i regulaminach uczniowskich,
e)stara się dbać o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz mienie klasy i Szkoły,
f)właściwie reaguje na spostrzeżenia nauczyciela,
g)rzadko angażuje się w życie społeczne grupy według ogólnie przyjętych norm,
h)prezentuje poprawną kulturę osobistą na terenie Szkoły i poza nią,
i) zna zasady bezpiecznych zachowań, lecz wymaga częstego nadzoru – uchybienia w tym zakresie mogą stanowić zagrożenie utraty poczucia bezpieczeństwa czy zdrowia jego lub innych,
j) okazuje szacunek dorosłym w Szkole i poza nią,
k) bez większych zastrzeżeń reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
l) nosi estetyczny strój, estetyczną fryzurę, nie maluje paznokci i twarzy,
m) stara się dbać o kulturę języka, nie ulega nałogom, nie niszczy mienia,
n) przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa,
o)stara się nie zakłócać toku lekcji,
p) właściwie zachowuje się na terenie Szkoły,
q) usprawiedliwia większość nieobecności w trybie określonym w Statucie Szkoły –         dopuszczalna liczba godzin nieusprawiedliwionych - do 25 w półroczu,
r) świadomie udostępnia treści niepożądane.  
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a)realizuje obowiązek szkolny z poważnymi zastrzeżeniami, ma nieusprawiedliwione nieobecności - powyżej 25 godz. w półroczu,
b)obowiązki szkolne i powierzone przez wychowawcę lub nauczyciela wykonuje niedbale, bądź nie podejmuje ich wcale,
c) opuszcza teren klasy i Szkoły bez pozwolenia nauczyciela,
d) nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły,
e) niszczy mienie uczniów, klasy i Szkoły,
f) nie dba o naukę i rozwój swoich zainteresowań,
g) nie szanuje pracy innych,
h) nie przestrzega norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach,
i) lekceważąco zachowuje się wobec nauczyciela,
j) popada w konflikty z kolegami,
k) w czasie lekcji utrudnia prowadzenie zajęć,
l) nie przygotowuje się do lekcji,
m) nie reaguje na uwagi nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
n) nie zachowuje kultury języka,
o) niewłaściwie zachowuje się na wycieczkach i uroczystościach szkolnych i klasowych,
p) narusza godność osobistą innych,
q) nie dba o schludny i estetyczny wygląd, używa w niewłaściwych sytuacjach telefonu komórkowego lub innego elektronicznego urządzenia,
r) przywłaszcza cudze mienie,
s) jest niekoleżeński i nietolerancyjny,
t) lekceważy zasady bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie dla innych,
u) ulega nałogom,
w) nie wyraża chęci poprawy zachowania, mimo podejmowanych wobec niego środków zaradczych,
z) świadomie udostępnia treści niepożądane.  
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
b) wagaruje,
c) ma nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach – powyżej 50 godzin w półroczu,
d) opuszcza teren klasy i Szkoły bez pozwolenia nauczyciela,
e) nie przygotowuje się do zajęć,
f) nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły i innych regulaminach dotyczących ucznia,
g) niszczy mienie kolegów, klasy i Szkoły,
h) nie szanuje pracy innych,
i) systematycznie zakłóca tok lekcji,
j) nie reaguje na uwagi,
k) narusza godność osobistą uczniów i nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
l) nakłania innych do niewłaściwych zachowań,
m) nie dba o higienę osobistą i zdrowie innych,
n) nie przestrzega elementarnych zasad bezpieczeństwa w klasie i Szkole,
o) wobec innych bywa agresywny,
p) ulega nałogom,
q) nie wykazuje chęci poprawy, a wszelkie środki oddziaływania wychowawczego nie przynoszą oczekiwanego efektu.
r) świadomie udostępnia treści niepożądane.  
 
Oceną wyjściową jest ocena dobra. 
§ 25
 
Przy wystawianiu oceny zachowania wychowawca uwzględnia występujące u ucznia specyficzne trudności zawarte w opinii lub orzeczeniu wydanych przez poradnie specjalistyczne.
Propozycję oceny wychowawca konsultuje z pedagogiem i szkolnym.
 
§ 26
 
Klasyfikowanie i promowanie kl. IV - VIIII
1.Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem           ( świadectwo z wyróżnieniem).
3. Uczniowie klas IV – VIII otrzymują nagrodę książkową, gdy osiągną średnią ocen 5.0       i wzorowe zachowanie.
4. Uczniowie klas VIII,  kończący szkołę podstawową, otrzymują nagrodę książkową za udział w pracach społecznych na rzecz Szkoły i Samorządu Uczniowskiego.
5. Absolwenci Szkoły otrzymują pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.
6. Rodzice uczniów, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem otrzymują listy gratulacyjne, zaś uczniowie listy pochwalne.
§ 27
1. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć, określonych w szkolnym programie nauczania.
2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie otrzymują świadectw szkolnych. Uczniom tym wydaje się zaświadczenia potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenia            o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną   w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
Uczeń, który  radzi sobie  lepiej niż jego rówieśnicy i jest uzdolniony może być  promowany do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego. Rada Pedagogiczna może  o tym postanowić:
na wniosek rodziców, 
po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie  w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych                  w programie nauczania dwóch klas.
§ 28
1. Uczniowi kończącemu Szkołę, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.
W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. Zasada ta dotyczy także ocen końcowych.
 
 
                                    § 29
Uczeń kończy Szkołę Podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych przedmiotów zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 
§ 30
Na zakończenie Szkoły uczeń może otrzymać zaświadczenie o pracy                w Szkolnym Kole Caritas. Jest ono przyznawane po co najmniej rocznym aktywnym działaniu w wolontariacie szkolnym. Udział w jednorazowych akcjach charytatywnych nie jest podstawą do uzyskania zaświadczenia o pracy w wolontariacie.
 
§ 31
 
 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
c) przystąpienie do przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
d) uzyskanie ze sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.
3. Uczeń/rodzice ucznia ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
4. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.2 pkt a i b, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 2 pkt c,d,e.
5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 2, nauczyciele przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ustępie 2. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
8. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
10. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
§32
 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  zachowania:
1. W terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wiadomości o rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć pisemny wniosek do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania.
2. Wniosek musi zawierać uzasadnienie powodu odwołania się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej; ocenę, o jaką ubiega się uczeń oraz okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę przewidywanej oceny. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 
3. Dyrektor po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wyraża zgodę, aby wychowawca klasy ponownie w zespole nauczycieli uczących w danym oddziale, z udziałem pedagoga szkolnego przeanalizował  zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
4. Wychowawca klasy ponownie podejmuje decyzję wystawiając ostateczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Z przebiegu posiedzenia wychowawca sporządza protokół zawierający:
a) imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w posiedzeniu,
b) datę posiedzenia,
c) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 
5. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania i o swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora.
 
 
§ 33
 
Zasady oceniania w klasach I-III
 
 
W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.
 
2. Wiadomości i umiejętności ucznia oceniane są w zakresie następujących edukacji:
 
1) Edukacja polonistyczna:
a) słuchanie i rozumienie, 
b) formy wypowiedzi,
c) zasób słownictwa i struktura wypowiedzi,
 
d) wypowiadanie się w małych formach teatralnych, 
e) technika czytania,
 
f) czytanie ze zrozumieniem, g) technika pisania,
 
h) tworzenie tekstów, 
i) gramatyka,
j) ortografia.
2) Edukacja społeczna:
postawy społeczne,
bezpieczeństwo,
wiedza o społeczeństwie.
3) Edukacja przyrodnicza:
wiedza przyrodnicza,
obserwacja przyrody,
działania na rzecz przyrody.
4) Edukacja matematyczna:
a) pojęcie i wiedza matematyczna,
b) zadania tekstowe,
c) liczenie i sprawność rachunkowa,
d) pomiar i obliczenia pieniężne.
5) Edukacja muzyczna:
a) odtwarzanie muzyki; 
b) tworzenie muzyki; 
c) percepcja muzyki.
 
6) Edukacja plastyczna:
 
 a) działalność plastyczna,
b) wiedza z zakresu wybranych dziedzin sztuki.
7) Zajęcia techniczne:
a)organizacja i bezpieczeństwo na zajęciach,
b)działalność konstrukcyjna,
c)wiedza i umiejętności z zakresu techniki.
 
8) Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna:
a) sprawność motoryczno – ruchowa,
 
b) aktywność i postawa sportowa, 
c) bezpieczeństwo i higiena.
9) Informatyka/zajęcia komputerowe:
a)bezpieczeństwo i obsługa komputera,
b)wykorzystanie komputera.
 
3. Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania dla poszczególnych poziomów klas I – III. 
Przyjmuje się następujące sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:
ocenę bieżącą ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje dokonując zapisów w dzienniku lekcyjnym, na wytworach pracy ucznia, w zeszycie ucznia 
i ćwiczeniach;
przy ocenianiu bieżącym w klasach I – III oprócz oceny opisowej stosuje się pochwały ustne i symbole cyfrowe 1, 2, 3, 4, 5, 6;
przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:
ocena celująca (cel) – 6
ocena bardzo dobra (bdb) – 5
ocena dobra (db) – 4
ocena dostateczna (dst) – 3
ocena dopuszczająca (dop) – 2
ocena niedostateczna (ndst) – 1
4) W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie + (plus) i – (minus).
5) W klasach I-III oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:1 - 6 
ocenę celującą (6) – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy        i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej,
ocenę bardzo dobrą (5) – otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie                z wymaganiami zawartymi      w podstawie programowej,
ocenę dobrą (4) – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności      z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i wykonanie większości zadań zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej,
ocenę dostateczną (3) – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi  w podstawie programowej,
ocenę dopuszczającą (2) – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum w zakresie wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej,
ocenę niedostateczną (1) – otrzymuje uczeń, który nie opanował zakresu wiedzy     i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej,
 
6) ocena śródroczna – tworzona jest na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym i jest wynikiem półrocznej obserwacji dziecka. Ocena ta określa diagnozę postępów dziecka oraz kierunek dalszej pracy z uczniem. Ocena śródroczna opisowa jest informacją dla rodziców – według wzoru ustalonego na dany rok szkolny.
 
7) ocena roczna – tworzona jest na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym i jest wynikiem rocznej obserwacji. Ocena ta określa aktualny w danym momencie stan wiedzy i umiejętności danego dziecka i zapisana jest w arkuszu ocen oraz na świadectwie i w dzienniku według ustalonych zasad.
 
Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 
ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów 
prace pisemne  - kartkówki, sprawdziany, testy 
obserwacja uczenia się (praca w grupie)
posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach humanistycznych) 
aktywność
zadania domowe 
prace samodzielne, np. albumy, makiety, plansze informacyjne 
wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach artystycznych oraz wychowaniu fizycznym). 
5. W przypadku prac kontrolnych i sprawdzianów nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania   do możliwości i umiejętności uczniów.
6. Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace kontrolne                     i sprawdziany najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu.
7. Procentowe kryteria oceniania prac pisemnych: 
 
od 0% - 29% wszystkich punktów – ocena niedostateczna
od 30% - 49% wszystkich punktów – ocena dopuszczająca
od 50% - 74% wszystkich punktów – ocena dostateczna
od 75% - 84% wszystkich punktów – ocena dobra
od 85% - 94% wszystkich punktów – ocena bardzo dobra
od 95% - 100% wszystkich punktów – ocena celująca
 
8. Promocja
1) Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego  osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2) Ucznia klas I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko                        w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 
 
9. Poziomy wymagań w edukacji wczesnoszkolnej
 
Poziom rozszerzony – otrzymuje uczeń, który jest kompetentny:
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami       w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemów            w nowych sytuacjach,
proponuje rozwiązania nietypowe, 
podejmuje samodzielne działania w podnoszeniu umiejętności.
 
Poziom pełny – otrzymuje uczeń, który jest samodzielny:
bardzo dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
popełnia drobne błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, czyni postępy,
korzysta z różnych źródeł informacji.
 
Poziom dopełniający – otrzymuje uczeń, który radzi sobie dobrze:
rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
ma małe braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności.
 
Poziom podstawowy – otrzymuje uczeń, który nie zawsze sobie radzi:
rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o małym stopniu trudności,
ma braki, które nie przekreślają uzyskania podstawowej wiedzy i umiejętności.
 
Poziom konieczny – otrzymuje uczeń, który potrzebuje pomocy:
nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności,
nie potrafi samodzielnie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim stopniu trudności,
wymaga pomocy ze strony nauczyciela, dodatkowych wyjaśnień.
 
Uczeń nie uzyskał poziomu koniecznego:
nie radzi sobie,
nie robi postępów,
wymaga ciągłej pomocy nauczyciela,
ma takie braki, które przekreślają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy       i umiejętności.
10. Ocenianie zachowania
W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 
 Ocena zachowania wyrażona jest następującymi określeniami:
a) wzorowe – wz.
b) bardzo dobre – bdb.
c) dobre – db.
d) poprawne – pop.
e) nieodpowiednie – ndp.
f) naganne -  ng.
3) Ocena zachowania powinna uwzględniać:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły: 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności lokalnej; 
c) dbałość o honor i tradycje Szkoły: 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza Szkołą: 
g) okazywanie szacunku osobom dorosłym. 
h) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.
 
11. W ocenie opisowej  zachowania nauczyciel bierze pod uwagę: 
1) opinię innych nauczycieli,
2) obserwację nauczyciela i innych pracowników Szkoły.
 
Dział II
 
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
 
Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe 
 
§ 34
Szkołą kieruje Dyrektor, przy pomocy Wicedyrektorów.
§ 35
Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
§ 36
W Szkole działają organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców.
§ 37
Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
§ 38
Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do  Dyrektora.
 
 
 
 
Rozdział 2. Dyrektor Szkoły 
 
§ 39
 
Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 
§ 40
 
Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.
Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.
§ 41
 
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów poza rekrutacją do Szkoły, 
b) przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
c) występowanie do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
d) sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  na  zasadach  określonych  w odrębnych przepisach,
e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
f) stwarzanie warunków do działania w Szkole organizacji harcerskich, stowarzyszeń, wolontariuszy,
2. w zakresie spraw organizacyjnych:
przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,
opracowanie arkusza organizacji Szkoły,
ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej poprzez współpracę 
z pielęgniarką/higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
3. w zakresie spraw finansowych:
a) opracowywanie planu finansowego Szkoły,
b) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,
c) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków. 
 
4. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły,
organizowanie wyposażenia Szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,
organizowanie i nadzorowanie sekretariatu Szkoły,
nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,
organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,
5. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,
 
§ 42
 
1.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2.W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:
 
rozstrzyga o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
przyznaje dodatki motywacyjne nauczycielom, zgodnie z uchwałą ustaloną przez
organ prowadzący,
rozstrzyga o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
rozstrzyga, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
 
a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły, b) uzgadnia:
- regulaminy pracy i wynagradzania pracowników,
 
- regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, c) ustala plan urlopów pracowników Szkoły.
6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
 
§ 43
 
Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz a także -w sprawach wynikających           z ustawy oraz w sprawie awansu zawodowego nauczyciela - organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
§ 44
 
Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
 
§ 45
 
W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.
Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych    podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
 
przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie  do 31 sierpnia  wyniki i  wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 
o działalności Szkoły,
składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły,
udziela Radzie Rodziców  informacji o działalności edukacyjnej Szkoły.
 
 
Rozdział 3. Inne stanowiska kierownicze   
 
§ 46
 
W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 
Funkcję  Wicedyrektora powierza i odwołuje z niej Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.
Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor powierzając to stanowisko. 
 
Rozdział 4. Rada Pedagogiczna 
§ 47
W Szkole działa Rada Pedagogiczna.
                                                                         § 48
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez Radę. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 
 
§ 49
 
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
zatwierdzanie planów pracy Szkoły, zaopiniowanych przez Radę Rodziców;
podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz podejmuje decyzje o wydłużeniu okresu nauki;
podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę;
2) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk;
3)organizacjępracySzkoły,zwłaszczatygodniowyrozkładzajęćlekcyjnych pozalekcyjnych;
projekt planu finansowego Szkoły;
wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
6) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć             w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Rada Pedagogiczna ponadto:
może wnioskować o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,
4.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków.
 
Rozdział 5. Rada Rodziców 
 
§ 50
W Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 
 
§ 51
 
W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, jeden z każdego oddziału, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 
 
 
§ 52
 
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 
§ 53
 
Nowo wybrana Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 
§ 54
 
Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami         i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
§ 55
 
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 
Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego – Profilaktycznego Szkoły. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców                       w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły.
Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 
§ 56
 
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa odrębny regulamin.
 
Rozdział 6. Samorząd Uczniowski
 
§ 57
 
Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.
 
§ 58
 
Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
członkowie,
 
Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły.
 
§ 59
Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany z początkiem każdego nowego roku szkolnego.
Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
§ 60
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe, warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§ 61
Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                       i stawianymi wymaganiami;
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
prawo  organizowania  działalności  kulturalnej, oświatowej, sportowej                     oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,          w porozumieniu z Dyrektorem;
w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu;
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 7. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu.
 
 
§ 62
 
W szkole działa wolontariat szkolny - Szkolne Koło Caritas. Szczegółowe zadania i cele Szkolnego Koła Caritas określają odrębne regulaminy. Samorząd Uczniowski może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 
1.Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych,  umożliwiając uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu.
 
 2. Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 
3. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej,  postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym.
 
4. Podjęta współpraca  może dotyczyć organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.
5.Dyrektor szkoły podejmuje współpracę w drodze porozumienia   w uzgodnieniu z Rada Rodziców i SU.
 
6. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację w szkole,  prowadzi Samorząd Uczniowski  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 
7. Samorząd Uczniowski ze swojego składu może wyłonić Radę Wolontariatu oraz  ustalić  strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje w regulaminie.
 
8. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.
 
9. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
10. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania
 w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego  i środowiska naturalnego.
 
11. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu  w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
 
12. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym klubie wolontariusza, nad którym opiekę sprawuje nauczyciel szkoły.
 
13. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariusza określa regulamin Klubu, opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza w uzgodnieniu z dyrektorem oraz Radą Wolontariatu i Radą Rodziców.
Po rocznym aktywnym działaniu w wolontariacie szkolnym uczeń uzyskuje wpis na świadectwie szkolnym: aktywnie działał w szkolnym wolontariacie. Udział 
w jednorazowych akcjach charytatywnych nie jest podstawą do uzyskania takiego wpisu na świadectwie.
 
Rozdział 8. Zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia.
1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 
i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w Szkole oraz zajęć poza Szkołą, organizowanych przez nią.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych  i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1)systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
2) pełnienie dyżurów w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem;
3) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania          w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
4) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
5) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
6) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
7) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły;
8) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. 
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły.
5. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 
Postępowanie w sytuacjach nietypowych zawarte jest w opracowanych procedurach. 
Uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania             z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 
 
Pomieszczenia Szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, świetlica, biblioteka, pracownię techniczną, plastyczną wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.
 
Plan ewakuacji Szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu.
Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały.
Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską w godzinach pracy pielęgniarki szkolnej.
Szkoła posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny. 
Uczniowie zobowiązani do przestrzegania istniejących w Szkole przepisów                    i zarządzeń Dyrektora.
Szkoła współpracuje z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach określone są w regulaminie organizacji wycieczek. 
Szkoła prowadzi profilaktykę prozdrowotną, promocje i ochronę zdrowia, m.in. poprzez przestrzeganie zasad higieny pracy ucznia i nauczyciela, udział w różnych akcjach, realizację programów prozdrowotnych. 
 
Dział III 
 
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
Rozdział 1. Planowanie działalności Szkoły 
§ 63
Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
§ 64
Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez
Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
szkolny plan nauczania;
arkusz organizacji Szkoły;
tygodniowy rozkład zajęć.
§ 65
Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły. Rada Pedagogiczna                                i organizacje związkowe opiniują projekt arkusza organizacyjnego Szkoły. 
Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty.
W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę oddziałów, liczbę uczniów         w oddziałach oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć           z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
§ 66
Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor    w tygodniowym rozkładzie zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 
Rozdział 2. Podstawowe formy działalności edukacyjnej 
 
§ 67
Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,zachowującogólny  tygodniowyczaszajęćustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne.
§ 68
Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
Oddział może być dzielony na grupy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 69
W miarę potrzeb, za zgodą organu prowadzącego Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie Dyrektor, po zaopiniowaniu projektu listy przez Radę Pedagogiczną.
 
 
 
Rozdział 3. Świetlica szkolna
§ 70
Świetlica szkolna jest dodatkową formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły.
Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub organizację dojazdu do Szkoły muszą dłużej przebywać w Szkole.
Rodzice są zobowiązani osobiście zapisać dziecko do świetlicy na dany rok szkolny:
§ 71
Do zadań świetlicy należy w szczególności:
organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej;
organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej                     w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu troskę o prawidłowy rozwój fizyczny;
rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;
organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kultury życia codziennego;
upowszechnianiezasadkultury zdrowotnej,kształtowanie nawyków higieny  czystości;
współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy;
zapewnienie dzieciom właściwej opieki w czasie spożywania obiadu.
§ 72
Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, w godzinach ustalonych przez Dyrektora.
Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin.
§ 73
Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.
 
Rozdział 4. Biblioteka szkolna
§ 74
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, której działalność obejmuje:
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę (konserwację) zbiorów bibliotecznych;
wypożyczanie do domu oraz udostępnianie na miejscu książek i innych źródeł informacji w ramach zgromadzonych materiałów;
tworzenie warunków do samodzielnego poszukiwania, porządkowania                         i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie       i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
wspieranie nauczycieli w doskonaleniu ich warsztatu pracy;
popularyzowanie wiedzy na temat czytelnictwa wśród rodziców;
kształcenie odpowiedzialnych i świadomych użytkowników bibliotek publicznych;
wymianę informacji i doświadczeń z innymi, miejscowymi bibliotekami.
2.W skład biblioteki wchodzą:
1) wypożyczalnia;
2) kącik czytelniczy;
§ 75
Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie;
2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
3) rodzice uczniów (na konto swojego dziecka);
2. Ewidencję czytelników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
§ 76
1.Do zakresu działań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
wypożyczanie i udostępnianie zbiorów - zgodnie z regulaminem biblioteki;
prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej dla uczniów, nauczycieli               i rodziców uczniów;
prowadzenie różnych form promowania czytelnictwa, takich jak konkursy, gazetki, wystawy;
udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły poprzez współpracę    z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów oraz rodzicami uczniów;
organizowanie i prowadzenie  zajęć  bibliotecznych  kształcących umiejętność samodzielnego korzystania ze zbiorów, wyszukiwania i selekcji informacji oraz promujących czytelnictwo;
organizowanie  ekspozycji  (wystaw)  nowych  oraz  polecanych  pozycji  w  zbiorach
bibliotecznych;
współpraca z innymi bibliotekami, 
praca organizacyjno-techniczna zgodnie z obowiązującymi normami i zakresami czynności;
przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych raz na pięć lat.
 (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych [Dz. U. 2008 nr 205 poz. 1283]).
§ 77
Skontrum, czyli kontrola zbiorów bibliotecznych (inwentaryzacja), ma na celu ustalenie stanu zbiorów i ujawnienie braków.
Przeprowadzenie skontrum zarządza Dyrektor Szkoły, który powołuje co najmniej dwuosobową komisję skontrową złożoną z pracowników Szkoły.
Komisja działa na podstawie regulaminu nadanego przez Dyrektora Szkoły.
Do zadań komisji skontrowej należą: kontrola i ustalenie rzeczywistego stanu zbiorów – ilości i wartości oraz sporządzenie protokołu skontrum wraz z wykazami braków względnych i bezwzględnych.
Podczas skontrum biblioteka jest zamknięta i nie wypożycza się książek.
§ 78
1.Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych według harmonogramu wywieszonego na drzwiach biblioteki.
Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.
Zasady korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych                w trzyletnim cyklu użytkowania:
Dyrektor Szkoły dokonuje zakupu wybranych podręczników i pomocy dydaktycznych       i przekazuje je do biblioteki szkolnej;
podręczniki nie stanowią majątku biblioteki i nie podlegają takiej ewidencji jak zbiory biblioteczne;
nauczyciel bibliotekarz wpisuje podręczniki do utworzonej na potrzeby zbiorów            z dotacji celowej księgi podręczników;
ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne rocznego użytku nie są ewidencjonowane i nie są przechowywane w bibliotece szkolnej;
udostępnianie podręczników odbywa się w porozumieniu z wychowawcami klas;
uczniowie wypożyczają podręczniki klasami, podpisują je imieniem i nazwiskiem, dodając rok szkolny i klasę;
w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, po zwrocie kosztów przez rodziców Dyrektor Szkoły zamawia nowy podręcznik;
w czerwcu każdego roku nauczyciele – wychowawcy wraz z nauczycielem bibliotekarzem gromadzą odebrane od uczniów podręczniki w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu;
uczniowie i pracownicy odchodzący ze Szkoły rozliczają się z biblioteką szkolną.
 
Rozdział 5.Stołówka szkolna
§ 79
Uczniowie mogą korzystać ze stołówki, prowadzonej przez inny podmiot  na  podstawie umowy zawartej z Dyrektorem.
Zasady zwalniania z całości lub z części opłat określa organ prowadzący Szkołę.
 
Dział IV
 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe 
§ 80
W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
§ 81
Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
 
Rozdział 2. Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne. 
§ 82
Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej uczniów.
Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
§ 83
Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
a) realizację obowiązujących programów nauczania, b) stosowanie właściwych metod nauczania,
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,
f) dbałość o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny,
g) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
h) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o rozpoznane potrzeby.
Nauczyciel realizuje inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,    w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające zainteresowania uczniów. 
Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty.
§ 84
Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
pracę własną;
udział w pracach zespołów nauczycielskich;
korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.
§ 85
Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy. 
§ 86
Nauczyciele wchodzą w skład zespołów przedmiotowych.
Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
Zespół nauczycielski pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.
Cele i zadania zespołu nauczycielskiego obejmują w szczególności:
organizowanie  współpracy  nauczycieli  dla  ustalenia  i  ewentualnej  modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania, uzgadniania sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści nauczania;
wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych;
wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole lub proponowanych do realizacji    w Szkole innowacji i  programów nauczania.
Decyzją dyrektora nauczyciele zobowiązani są do pracy w zespołach nauczycieli powołanych do realizacji zadań statutowych szkoły.
 
Rozdział 3. Zakres zadań wychowawcy 
§ 87
Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem przez cały cykl kształcenia. 
Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,            z uwzględnieniem ich wieku i potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły,              a w szczególności:
tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów  w  zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
4. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
otacza indywidualną opieką każdego ucznia;
wspólnie z uczniami i ich rodzicami;
planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki                   i integrujące zespół uczniowski,
ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności               i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;
5) utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:
poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 88
Realizując zadania wynikające z obowiązku współpracy z rodzicami wychowawca organizuje spotkania z rodzicami w terminach ustalonych przez Dyrektora.
Informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. 
W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami.
 
§ 89
Wychowawca wykonuje czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem oddziału. 
 
Rozdział 4. Zakres zadań pedagoga szkolnego 
§ 90
Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:
prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;
diagnozowanie sytuacji wychowawczej w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne         i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Szkoły;
udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki  uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym             i pozaszkolnym uczniów;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w :
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący także zasady współdziałania Szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zatwierdzany przez Dyrektora.
Pod koniec każdego roku szkolnego pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.
Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych                   w odrębnych przepisach.
§ 91
W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z właściwą miejscowo poradnią psychologiczno -pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia jako niezbędne.
Za zgodą Dyrektora pedagog szkolny może współpracować w realizacji swoich zadań z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją i innymi podmiotami, zwłaszcza jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia takie współdziałanie.
§ 92
W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:
może przeprowadzać wywiady środowiskowe;
może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły;
współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, Policją               i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami;
zabiega o środki finansowe na pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 
 
Rozdział 5. Zakres zadań nauczyciela wspomagającego 
§ 93
Prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie.
Prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą        z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów.
Udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom     i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 
Rozdział 6. Zakres zadań doradcy zawodowego 
§ 94
Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne     i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                        z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań            i uzdolnień uczniów.
Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę.
Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań         w zakresie  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów    w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego                  i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno—zawodowego.
 
 
 
 
 
Rozdział 7. Zakres zadań logopedy szkolnego 
§ 95
Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.
Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców    zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rozdział 8. Zakres zadań terapeuty pedagogicznego
Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć                     o charakterze terapeutycznym;
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier                 i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo            w życiu szkoły,
udzielaniu pomocy – psychologiczno – pedagogicznej.
 
Rozdział 9. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
§ 96
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na:
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz umożliwieniu ich zaspokojenia;
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym
rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce ucznia;
badaniu środowiska ucznia;
opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną PPP;
podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole wynika                          w szczególności:
z niepełnosprawności;
z niedostosowania społecznego;
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
z zaburzeń zachowania lub emocji;
ze szczególnych uzdolnień;
ze specyficznych trudności w uczeniu się;
z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
z choroby przewlekłej;
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 z niepowodzeń edukacyjnych;
 z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom uczniów                  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych         w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 
7. Pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana we współpracy z:
rodzicami uczniów;
poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
placówkami doskonalenia nauczycieli;
innymi szkołami i placówkami;
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 
8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) pomocy nauczyciela;
8) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego:
12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
9. W Szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także       w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
5)zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć                     o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zwodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.
10. W Szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów         i nauczycielom    w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11. Dyrektor Szkoły organizuje wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegające na zaplanowaniu                            i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
§ 97
 
Indywidualizacja pracy z uczniem polega na:
dostosowaniu tempa pracy i poziomu wymagań edukacyjnych do poziomu ucznia;
przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości oraz umiejętności ucznia;
różnicowania stopnia trudności i form prac domowych.
 
Dział V
UCZNIOWIE
 
Rozdział 1. Prawa i obowiązki ucznia
 
§ 98
Uczeń ma w szczególności prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
ochrony i poszanowania jego godności;
korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
uczestnictwa w imprezach kulturalno – oświatowych, rekreacyjno – sportowych            i wypoczynkowych organizowanych przez szkołę lub za jej pośrednictwem;
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły,          a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 do przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową,
 do przystąpienia do egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 pomocy w przypadku trudności w nauce;
 korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
 wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się              w organizacjach działających w Szkole.
 
§ 99
 
Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
dbania o honor Szkoły, godnego jej reprezentowania oraz znajomości i szacunku dla jej tradycji;
przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów i zarządzeń Dyrektora;
podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli;
realizowania obowiązku szkolnego od dnia rozpoczęcia nowego roku szkolnego do dnia jego zakończenia;
systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły, w tym właściwego zachowania podczas tych zajęć; 
systematycznego odrabiania zadań domowych, powtarzania i utrwalania materiału omówionego w Szkole;
usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach przez rodziców lub prawnych opiekunów, a w przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach lekcyjnych (ponad 5 dni nauki) powiadomienia wychowawcy o zaistniałym przypadku;
odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów, bycia tolerancyjnym wobec osób odmiennej rasy, narodowości, wyznania;
dbania o kulturę wypowiedzi i nieużywania wulgarnych słów;
 dbania o schludny, estetyczny strój i wygląd;
 podkreślania  uroczystym,  galowym  strojem  obowiązującym  w  szkole  (biała bluzka/ koszula, granatowa/ czarna spódnica/spodnie) świąt państwowych                   i szkolnych oraz szczególnie ważnych wydarzeń;
12) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz  pozostałych uczniów;
13) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
14 ) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.
 
Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania                     z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
w czasie zajęć edukacyjnych uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane) z wyjątkiem:
sytuacji szczególnych (np. zagrożenie zdrowia lub życia uczniów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły),
zajęć edukacyjnych, podczas których niezbędne jest korzystanie z tych urządzeń jako pomocy dydaktycznych (po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia),
2) uczeń może posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na terenie szkoły za zgodą rodziców;
3) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innego sprzętu elektronicznego jest możliwe tylko za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej;
4) zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego urządzenia elektronicznego należy zgłosić pracownikowi szkoły
5) szkoła nie ponosi odpowiedzialności  za zaginięcie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego.
 
Rozdział 2
 
W szkole funkcjonują procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, które stanowią odrębny dokument.
 
 
 
 
 
Rozdział 3. Nagrody i kary
 
§ 100
Ustala się następujące formy nagradzania uczniów:
a) uczeń otrzymuje pochwałę wobec uczniów klasy, szkoły, rodziców na zebraniach oraz  w formie wpisu do zeszytu klasowego,
uczeń otrzymuje dyplom za udział i osiągnięte wyniki w imprezach klasowych, szkolnych, sportowych oraz pracach społecznych,
uczniowie klas I – III otrzymują nagrodę książkową na podstawie oceny opisowej, osiągając poziom rozszerzony i zachowanie wzorowe. Uczniowie klas IV – VIII otrzymują nagrodę książkową, gdy osiągną średnią ocen 5.0  i wzorowe zachowanie,
uczniowie kończący Szkołę otrzymują nagrodę książkową za udział     w pracach społecznych na rzecz Szkoły i Samorządu Uczniowskiego,
absolwenci Szkoły otrzymują nagrody książkowe za średnią ocen 5.0  i wzorowe zachowanie,
uczniowie otrzymują świadectwo z wyróżnieniem, gdy osiągną średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
absolwenci Szkoły otrzymują pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców,
PUCHAR PRZECHODNI DYREKTORA SZKOŁY otrzymuje klasa, która w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej osiągnie najwyższą średnią ocen. O PUCHAR rywalizują uczniowie klas IV – VIII;
uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej osiągną najwyższe oceny prezentowani są na gazetce szkolnej NASI NAJLEPSI (klasy IV – VIII średnia ocen – 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena  zachowania; klasy I-III osiągają poziom rozszerzony lub pełny i wzorową ocenę zachowania),
rodzice uczniów, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem otrzymują listy gratulacyjne, zaś uczniowie listy pochwalne.
2. Ucznia można nagrodzić za:
1) wysokie osiągnięcia w nauce;
2) wzorową frekwencję;
3) pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
4) osiągnięcia szkolne i pozaszkolne w dziedzinie nauki, kultury i sportu;
5) wysoką kulturę osobistą w Szkole i poza nią, samodzielność w działaniu, zgodne współdziałanie w zespole;
6) co najmniej roczną systematyczną pracę w wolontariacie szkolnym.
 
3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
 
§ 101
 
Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 99, uczeń może zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy;
2) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji;
3) upomnieniem lub naganą Dyrektora;
4) pozbawieniem funkcji pełnionych w  Szkole
5) zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
6) obniżeniem oceny zachowania:
na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej,
po klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej, w przypadku gdy uczeń dopuszcza się rażącego złamania regulaminu szkolnego lub przestępstwa, Dyrektor Szkoły może jednoosobowo podjąć decyzję o obniżeniu oceny zachowania;
7) przeniesieniem do równoległej klasy.
2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2), nakłada Dyrektor.
4. O nałożonej karze informuje się rodziców.
5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.
6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
7. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 
§ 102
 
Dyrektor może wystąpić do Kuratora o  przeniesienia ucznia do innej szkoły.
Kara, o której mowa w ust. 1, stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków:
1)  udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa;
2) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
3. Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela lub Samorząd Uczniowski.
 
§ 103
 
O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.
Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
DZIAŁ VI
 
RODZICE
 
Rozdział 1. Prawa i obowiązki rodziców
 
§ 104
 
Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji                       i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.
Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.
Rodzice mają prawo do dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.
Rodzice mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanej przez szkołę w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 
§ 105
 
1.Rodzice mają prawo zwrócić się do Dyrektora Szkoły:
z wnioskiem o rozpoczęcie nauki dziecka, które przed dniem 1 września ukończyło 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej;
z wnioskiem o wydanie opinii na temat dziecka; opinia powinna być wydana        w terminie nieprzekraczającym 14 dni;
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły poprzez Radę Rodziców.
 
§ 106
 
1.Rodzice mają obowiązek:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4) informowania (w terminie do 30 września każdego roku) Dyrektora Szkoły o realizacji obowiązku szkolnego poza obwodem Szkoły;
5) przekazywania Szkole istotnych informacji dotyczących dziecka;
6) usprawiedliwiania nieobecności ucznia w terminie 7 dni od powrotu na zajęcia;
7) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczone przez ich dzieci mienie szkolne;
8) systematycznego kontaktu ze Szkołą poprzez obecności na zebraniach, konsultacjach, Dniach Otwartych oraz na spotkaniach na indywidualną prośbę nauczyciela, wychowawcy.
9) dbania o higienę osobistą i zdrowie dziecka.
 
 
Rozdział 2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli
 
§ 107
 
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, w formie zebrań i konsultacji.
 
Rozdział 3. Nagradzanie rodziców uczniów Szkoły
 
§ 108
 
Rodzice mogą zostać wyróżnieni przez Dyrektora Szkoły:
listem gratulacyjnym;
dyplomem za zaangażowanie i działalność na rzecz Szkoły;
dyplomem na wniosek wychowawcy za zaangażowanie i działalność na rzecz klasy.
 
 
 
 
DZIAŁ VII
ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
 
Rozdział 1. - Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 
§ 109
1.   Niniejsze zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązują             w Gimnazjum nr 2  w Ornecie.
2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
§ 110
1.   Dyrektor monitoruje przebieg oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego – w klasach pierwszych do końca września, w pozostałych klasach do połowy września - informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania, w sposób podany          w      § 37.2 ust. 4
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4) dostosowaniu kryteriów oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów.
3. Wychowawca, w pierwszej klasie do końca września, w drugiej i trzeciej w pierwszym tygodniu nauki informuje uczniów o kryteriach oceny zachowania.
4. Informacje o wymaganiach edukacyjnych przekazuje utnie nauczyciel danego przedmiotu, a o wymaganiach na ocenę zachowania wychowawca klasy. Rodzicom wszystkie informacje przekazuje wychowawca danej klasy.
5. Ocenianie  poziomu i  postępów edukacyjnych oraz zachowania ucznia rozpoczyna się po poinformowaniu ucznia i jego rodziców opisanych w ust 2 i 3.
6. Wychowawca i nauczyciele przedmiotów mają obowiązek informowania rodziców        o bieżących  i śródrocznych wynikach w nauce.
7. Świadectwo szkolne i arkusz ocen ucznia wypełnia wychowawca klasy.
8. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania i Przedmiotowe Zasady Oceniania każdego nauczyciela są dostępne w sekretariacie i bibliotece szkoły.
 
§ 111
1.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej                 w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 
 
§ 112
1.   Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
3) udzielanie wskazówek do  samodzielnego planowania swojego rozwoju. 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 
 
 
§ 113
 Ogólne zasady oceniania: 
1. Przyjęta w Szkole skala i forma ocen bieżących oraz klasyfikacji śródrocznej i rocznej stosowana jest przez wszystkich nauczycieli.
2. Wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek poprawy.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu  uczniowi lub jego rodzicom do końca danego roku szkolnego przez nauczyciela przedmiotu i odbywa się podczas comiesięcznych dyżurów nauczycielskich, w każdy ostatni czwartek miesiąca.
5. Każda praca ucznia jest opatrzona komentarzem: pisemna – pisemnym, ustna                i praktyczna – ustnym.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.
7. Prace pisemne uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego.
8. W ocenianiu niezbędna jest nieustanna ewaluacja i na tej podstawie odbywa się doskonalenie przyjętych zasad.
9. Ustalając ocenę nauczyciel jest zobowiązany do:
1) uwzględnienia zdolności poszczególnych uczniów,
2) dostosowania wymagań edukacyjnych dla każdego ucznia,
3) umożliwienia uczniom samooceny ich wiadomości i umiejętności według reguł przyjętych
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania,
4) systematycznego i obiektywnego oceniania.
10. Ucznia ocenia się za: poziom i postępy w zakresie opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w odniesieniu do wymagań edukacyjnych wynikających            z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania, a przy ustalaniu oceny       z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki oraz obowiązkowych zajęć artystycznych i zajęć technicznych, nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
11. Ocenę z poszczególnych przedmiotów nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ustala nauczyciel prowadzący. Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest  położenie nacisku na ocenę wkładu pracy                           i zaangażowania, a nie na poziom wiadomości czy umiejętności.
 
 
§ 114
1. Każdy nauczyciel przedmiotu opracowuje Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO), które uwzględniają przyjęte w szkole cele i zasady oceniania, określone wymagania edukacyjne i skalę ocen.
2. Każdy nauczyciel przedmiotu może prowadzić wewnętrzny dziennik przedmiotowy, który jest pomocniczą formą dokumentowania osiągnięć uczniów.
3. Przedmiotowe Zasady Oceniania zawierają:
1) wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów;
2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunki tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej           z zajęć edukacyjnych.
4. Przyjęte w |Przedmiotach Zasadach Oceniania kryteria powinny być jasne, zrozumiałe, znane uczniom i rodzicom.
 
§ 115
Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych: 
1. Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne , niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                 i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.
3. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:
 
 
 
ocenaTreści ( wiadomości i umiejętności)
   
 
celujący
Najtrudniejsze, najbardziej złożone, wyłącznie abstrakcyjne, wyłącznie naukowe, wyłącznie teoretyczne, wyłącznie hipotetyczne i wieloznaczne, niemające bezpośredniego przełożenia na dalszą edukację.    
bardzo dobryBardzo trudne, złożone, w większości abstrakcyjne, nieprzydatne w życiu codziennym,  w większości teoretyczne, wyłącznie problemowe                              i niejednoznaczne, poszerzające dalszą edukację.    
dobryTrudne, średnio złożone,  po części abstrakcyjne, mało przydatne w życiu codziennym, w połowie praktyczne , w większości problemowe                               i niejednoznaczne, ważne w dalszej edukacji.    
dostatecznyŁatwe, proste, konkretne, w większości przydatne w życiu codziennym,               w większości praktyczne, w większości pewne i jednoznaczne, bardzo ważne      w dalszej edukacji.   
dopuszczającyBardzo łatwe, najprostsze, konkretno – obrazowe, przydatne w życiu codziennym, praktyczne, wyłącznie pewne i jednoznaczne, bazowe dla dalszej edukacji.  
 
4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,                 u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności        w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
1) opinię poradni dołączają rodzice przy zapisywaniu dziecka do klasy pierwszej,
2) jeżeli uczeń jest poddany badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice powinni dostarczyć opinię zaraz po jej otrzymaniu.
5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na postawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,      w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.
 
§ 116
Ocenianie zachowania 
1. Dyrektor monitoruje przebieg oceniania zachowania uczniów zgodnie                               z obowiązującymi przepisami. 
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach           i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym.
 
 
 
§ 117
Skala ocen z zachowania 
1. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali:
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów                                     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4. Ocenę z zachowania wpisujemy w pełnym brzmieniu w dzienniku lekcyjnym                    i arkuszu ocen ucznia.
 
§ 118
1.   Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym , respektowanie zasad współżycia społecznego                      i ogólnie przyjętych norm etycznych , a w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) przestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych,
3) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, szczególnie zachowanie kultury słowa,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, przeciwstawianie się przejawom przemocy i wandalizmu,
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom, stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości,
8) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w akademiach, konkursach, akcjach charytatywnych, udział w projekcie edukacyjnym.
2. W ocenianiu zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną należy przede wszystkim brać pod uwagę: 
1) zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią, 
2) umiejętność pracy w zespole, 
3) udzielenie pomocy innym – opiekuńczość, 
4) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, Szkoły, 
5) dotrzymywanie obietnic i zobowiązań - reagowania adekwatnie do sytuacji, 
6) umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji - złość, gniew, kłótliwość, płacz, 
7) umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój, 
8) aktywność podczas zajęć, 
9) pracowitość i obowiązkowość, 
10) szanowanie godności innych osób, 
11) życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych, 
12umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów, 
13) poszanowanie własności osobistej, 
14) poszanowanie własności społecznej.
3. Ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania:
 
ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, przestrzega regulaminów szkolnych, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole             i środowisku,
b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów, w szkole i po nią,   a także w swoim otoczeniu; dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów,
c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, aktywnie bierze udział w pracach organizacji szkolnych oraz innych np. udział w przedstawieniach szkolnych, udział w akcjach organizowanych przez szkołę,
d) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych przez siebie obowiązków    i zadań powierzonych przez nauczycieli, pomaga w nauce innym,
e) nie spóźnia się na zajęcia ( dopuszczalne 1 spóźnienie) i systematycznie uczęszcza do szkoły w obowiązującym stroju szkolnym; dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
  f) dąży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na miarę swoich predyspozycji i możliwości  stwarzanych przez szkołę ( bierze udział w konkursach przedmiotowych, aktywnie pracuje na zajęciach kół zainteresowań, chętnie podejmuje dodatkowe zadania na zajęciach edukacyjnych),
  g) dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nie stosuje używek,
  h)dopuszczalna jest 1 uwaga dotycząca drobnych naruszeń regulaminu,
i) wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, mobilizuje zespół do działania, potrafi też dokonać krytycznej samooceny i wyciągnąć wnioski.
 
2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia, przestrzega regulaminów szkolnych,
b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów    w szkole i poza nią, dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów,
c) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych przez siebie obowiązków    i zadań powierzonych przez nauczycieli, pomaga innym w nauce,
d) nie spóźnia się na zajęcia ( dopuszczalne 3 spóźnienia) i systematycznie uczęszcza na zajęcia w obowiązującym stroju szkolnym; dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
e) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę swoich predyspozycji i możliwości stwarzanych przez szkołę ( bierze udział  w przygotowywaniu uroczystości szkolnych, w konkursach przedmiotowych, aktywnie pracuje na zajęciach kół zainteresowań, chętnie podejmuje dodatkowe zadania na zajęciach edukacyjnych),
f) dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nie stosuje używek,
g) dopuszczalne są 2 uwagi dotyczące drobnych naruszeń regulaminu,
h) pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego.
 
3. ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do innych ocen zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) prawidłowo, bez zastrzeżeń wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie              z obowiązującymi regulaminami i Statutem Szkoły,
b) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych               i kolegów, nie używa słów   i gestów wulgarnych,
c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, stara się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,
d) ma sporadyczne spóźnienia( do 5 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze ) i maksymalnie 5 godzin nieusprawiedliwionych, 
e) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,
f) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych,
g) nie prowokuje konfliktów, kłótni i bójek,
h) właściwie reaguje na upomnienia i uwagi,
i) w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 7 uwag,
j) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą  i zespołem zadania.
 
4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) poprawnie, choć niechętnie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) nie lekceważy osób dorosłych , pracowników szkoły i kolegów,
c) stara się pracować w szkole na miarę swoich możliwości, 
d) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych,
e) nie prowokuje konfliktów, kłótni i bójek,
f) nie używa słów i gestów wulgarnych,
g) właściwie reaguje na upomnienia i uwagi,
h) ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych spóźnień i nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych,
i) ma nie więcej niż 10 uwag,
j) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając najczęściej zadania stawiane przed nim i zespołem, ale zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień i konfliktów w zespole.
 
5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z regulaminami i Statutem Szkoły,
b) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków, 
c) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły i kolegów,
d) nie przestrzega zasad czystości i estetyki osobistej i otoczenia,
e) zdarza mu się znęcać fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,
f) prowokuje kłótnie, konflikty i bójki, niszczy mienie szkoły,
g) najczęściej nie reaguje na uwagi i upomnienia pracowników szkoły,
h) zdarza mu się używać słów i gestów wulgarnych,
i) ulega nałogom,
j) w semestrze często się spóźnia na zajęcia i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( ma powyżej 10 spóźnień i powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych),
k) w ciągu semestru otrzymał więcej niż 10 uwag,
l) często zaniedbywał swoje obowiązki lub odmawiał współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego, co miało negatywny wpływ na jego przebieg.
 
6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko statutowi i regulaminom szkoły,
b) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków, na lekcjach jest bierny, często odmawia wykonania poleceń nauczyciela,
c) ma lekceważący stosunek do kolegów i  pracowników szkoły,
d) nie wykazuje chęci poprawy, a podjęte środki zaradcze nie przynoszą skutku,
e) nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia,
f) wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie i konflikty,
g) niszczy mienie szkolne, społeczne oraz kolegów,
h) stosuje szantaż i zastraszanie, wymusza lub kradnie, wchodzi w konflikt                z prawem,
i) ulega nałogom i namawia do tego innych,
j) często używa słów i gestów wulgarnych,
k) w semestrze często spóźnia się ( ma powyżej 25 spóźnień) i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych),
l) w semestrze otrzymał więcej niż 20 uwag,
ł) nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów członków zespołu i opiekuna, jego postawa była lekceważąca.
 
§ 119
Tryb postępowania przy ustalaniu oceny zachowania
1. Wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie, pełniących dyżury, prowadzących zajęcia pozalekcyjne, organizujących imprezy szkolne                          i pozaszkolne, wycieczki, wyjścia poza teren Szkoły, innych pracowników Szkoły, uczniów zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia. 
2. Wychowawca klasy przeprowadza analizę uwag pozytywnych i negatywnych na temat ucznia i określa wysokość śródrocznej i rocznej oceny zachowania. 
3. Wychowawca przedstawia uczniom propozycję oceny zachowania na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasowego w czasie, której: 
1) uczeń ma możliwość oceny swojego zachowania, 
2) wychowawca wysłuchuje propozycji zmian oceny, 
3) ustala fakty mające wpływ na obniżenie lub podwyższenie oceny, 
4) wychowawca dokonuje ostatecznego ustalenia oceny zachowania. 
4. Brak zapisów pozytywnych lub negatywnych oraz uwag i wniosków przed terminowym ustaleniem oceny zachowania, nie może decydować o jej wysokości. 
5. Wychowawca klasy ocenę zachowania ustala w sposób jawny i jest ona ostateczna.
6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a posiedzenie komisji, zostaje zwołane przez Dyrektora  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów – w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
8.  W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
2) wychowawca klasy, 
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
4) pedagog, 
5) przedstawiciel Samorządu Szkolnego, 
6) przedstawiciel Rady Rodziców. 
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
 skład komisji,  termin posiedzenia komisji, wynik głosowania,  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
11. W przyjętym trybie ustalania oceny zachowania zobowiązuje się nauczycieli, pracowników Szkoły, a przede wszystkim wychowawców klas do bieżącego                           i odpowiedzialnego dokonywania zapisów w dokumentacji służącej jako podstawa do ustalania oceny. 
12. Zapisy pozytywne i negatywne są dokonywane w dzienniku lekcyjnym
13. Osobą odpowiedzialną za zebranie pełnych informacji o zachowaniu ucznia jest wychowawca klasy.
14.  Wychowawca klasy udziela pełnych informacji rodzicom ucznia o jego zachowaniu na zebraniach klasowych i w miarę potrzeby w trakcie spotkań indywidualnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 120
Ustalanie ocen bieżących, śródrocznych  i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
1. Ustala się oceny bieżące, śródroczne i roczne wg następującej skali:
 
 
OcenaOznaczenie cyfrowe   
Celujący6   
bardzo dobry5   
Dobry4   
Dostateczny3   
Dopuszczający2   
Niedostateczny1 
 
2. Stopnie śródroczne wpisujemy cyfrą, a  oceny roczne wpisujemy w pełnym brzmieniu w dzienniku lekcyjnym i arkuszach ocen ucznia.
3. Oznaczenia cyfrowe stopni wpisujemy przy ocenianiu bieżącym.
4. Oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów          z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi,  z wyjątkiem oceny z przedmiotu religia/etyka.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. W każdej ocenie bieżącej uwzględnia się poziom i postępy opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności.
7. Oceny bieżące ustalane są na podstawie następujących form i sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia. Ocenie bieżącej z każdego sposobu przypisana jest waga:
 
 
Formy ocenianiaSposoby sprawdzaniaWaga ocen
1, 2 ,3    
 
Ustneodpowiedź ustna, 2   
 recytacja, 2   
 głośne czytanie .1   
 
 
 
 
 
pisemnetesty, 3   
 prace klasowe, 3   
 czytanie ze zrozumieniem2   
 notatka w zeszycie, 1   
 zeszyty ćwiczeń, 1   
 prace projektowe, 3   
 prace domowe, 1   
 kartkówki, 2   
 wypracowanie domowe2   
 
 
 
 
praktycznepraca na lekcji, 1   
 praca w grupach1   
 testy sprawnościowe, 3   
 prace plastyczne, 3   
 gra na instrumencie.2   
 śpiew,2   
 śpiew indywidualny3   
 plakaty, 1   
 referaty,1   
 Debata1   
 systematyczność udziału z zajęcia wychowania fizycznego2   
 Prezentacja1 
 
8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają ze sposobów sprawdzania opisanych w ust. 6  te, które stosują w ocenianiu przedmiotowym.
9. Oceny wystawiane są systematycznie, zgodnie ze specyfiką przedmiotu. Systematyczność oceniania monitorowana jest poprzez analizę dziennika zajęć lekcyjnych, obserwację zajęć edukacyjnych, rozmowę poobserwacyjną.
10. Rodzaje sprawdzania osiągnięć uczniów:
1) sprawdzanie wstępne,
2) sprawdzanie bieżące 
3) sprawdzanie końcowe
11. Podstawą do ustalania śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w półroczu lub roku szkolnym, za który przeprowadzania jest klasyfikacja są co najmniej 3 oceny bieżące z danego przedmiotu.
12. Dla uczniów wymienionych w ust. 5  przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny wg zasad określonych w § 52,
12.Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe, jeżeli uczeń był nieobecny (usprawiedliwiony) na pracy klasowej, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły,
13. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela poza tygodniowym rozkładem zajęć,
14. Jeżeli uczeń uchyla się od napisania pracy klasowej, nauczyciel ma prawo sprawdzić   w formie ustnej wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danej pracy klasowej,
15. Prace klasowe muszą być zapowiedziane minimum tydzień wcześniej (nauczyciel podaje zakres materiału i wpisuje termin pracy w dzienniku lekcyjnym),
16. Praca klasowa musi być poprzedzona lekcją powtórzeniową,
17. Po sprawdzeniu pracy klasowej, w trakcie przekazania jej uczniom, musi odbyć się dokładne jej omówienie i przeprowadzenie ćwiczeń związanych z tymi wiadomościami      i umiejętnościami, które wypadły najsłabiej (otrzymały najniższy wskaźnik łatwości). 
18. W przypadku nieobecności nauczyciela lub prośby klasy o przełożenie pracy klasowej, nowy termin ustalany jest wspólnie przez nauczyciela i klasę (przy czym nie obowiązuje wówczas jednotygodniowe wyprzedzenie),
19.  Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi. 
20. Uczeń może co najmniej raz poprawić każdą formę pisemną z każdej oceny na każdą. Do średniej ważonej brana jest pod uwagę ocena uzyskana z poprawy, przy czym poprzednią ocenę należy wziąć  w nawias.  
21. W tygodniu mogą być maksymalnie 3 prace klasowe i nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie,   w ciągu dnia może być jedna praca klasowa i jeden sprawdzian,
22. Termin oddawania prac pisemnych wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Kolejna praca pisemna  z danego przedmiotu może być przeprowadzona, jeżeli poprzednia została oceniona, omówiona i odbyła się jej poprawa.
23. Każdy uczeń może co najmniej raz w ciągu półrocza być nieprzygotowany do zajęć edukacyjnych bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. 
24. Ocenianie bieżące rozpoczyna się dopiero po poinformowaniu uczniów i rodziców,     o którym mowa § 50 pkt.6, nie wcześniej jednak niż w klasie pierwszej od 4 tygodnia nauki, a w pozostałych klasach od 3 tygodnia nauki. 
25. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.
26. Niezbędna jest ścisła współpraca ucznia, rodziców i nauczycieli w osiąganiu jak najwyższych wyników w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 
§ 121
Klasyfikowanie i promowanie uczniów  
1. W roku szkolnym przeprowadzana jest klasyfikacja śródroczna i roczna.
2. Wyniki klasyfikacji zatwierdza Rada Pedagogiczna. 
3. Oceny z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania są ustalane co najmniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
4. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych wynika z ocen bieżących uzyskanych w danym półroczu i  jest średnią ważoną. 
Ocena roczna jest średnią arytmetyczną średnich ważonych: oceny śródrocznej i rocznej.
 
 
Waga
 
Ocena
   
6,0 – 5,3Celujący   
5,29- 4,5bardzo dobry   
4,49- 3,5Dobry   
3,49- 2,5Dostateczny   
2,49- 1,6Dopuszczający   
1,59- 1Niedostateczny   
 
 
 
5. Miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu z poszczególnych przedmiotów. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej każdy nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej, a wychowawca klasy rodziców lub opiekunów prawnych o przewidywanych dla ucznia ocenach                            z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania. 
6.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi,  a klasyfikowanie roczne w ostatnim  tygodniu przed feriami letnimi. 
 
§ 122
1.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,               a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe   od oceny niedostatecznej. 
3. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia.
 
4. Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej. 
2) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
5. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 
§ 123
 Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemną prośbę  (wniosek) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę (wniosek) jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, technika, zajęcia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne – z których egzamin ma formę zadań praktycznych.
6. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
7. Egzamin klasyfikacyjny za pierwsze półrocze odbywa się w terminie 5 tygodni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej i obejmuje swoim zakresem całość zrealizowanego w tym półroczu materiału z podstawy programowej danego przedmiotu.
8. Egzamin klasyfikacyjny za drugie półrocze lub cały rok szkolny, odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
9. W szczególnym przypadku, gdy uczeń nie jest klasyfikowany za pierwsze półrocze, a są podstawy do klasyfikowania za drugie półrocze, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny obejmujący zakres materiału z podstawy programowej danego przedmiotu w pierwszym półroczu. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
10. Dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem nauczania w danym okresie. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora.
11. Pytania (zadania) egzaminacyjne ustala nauczyciel przedmiotu.
12. Nauczyciele przeprowadzający egzamin klasyfikacyjny na podstawie jego wyników ustalają ocenę klasyfikacyjną wg skali z § 46 ust. 1.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego jest sporządzany protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska nauczycieli,
2) przedmiot i termin przeprowadzenia egzaminu,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
5) dołączone pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
14. W/w protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów oraz uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie może być promowany do klasy programowo wyższej. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany/a”.
16. Roczna ocena ustalona na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
18. Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą określają odrębne przepisy.  
 
 
 
§ 124
Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Uczeń ma prawo  do 1egzaminu poprawkowego, a za zgodą Rady Pedagogicznej do 2 egzaminów poprawkowych  ( w uzasadnionych przypadkach) 
2. Egzamin poprawkowy obejmuje cały zakres materiału z podstawy programowej danego przedmiotu  w danym roku szkolnym.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. W oparciu o decyzję Rady Pedagogicznej termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład osobowy komisji,
 2) przedmiot i termin przeprowadzenia egzaminu,
3) pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę,
5) załączone do protokołu pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (opis ćwiczeń praktycznych).
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 11. W przypadku ucznia klasy trzeciej - nie otrzymuje  on świadectwa ukończenia Szkoły i powtarza klasę.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.
 
§ 125
Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania 
1. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że:
1) jest klasyfikowany;
2) podda się jednej z procedur podwyższania oceny, opisanych w ust. 2. 
2. Uczeń może podwyższyć ocenę poprzez:
1) otrzymanie z tych sposobów sprawdzania, który wystąpiły od momentu poinformowania ucznia o przewidywanej rocznej edukacyjnej ocenie klasyfikacyjnej do momentu wystawienia rocznej edukacyjnej oceny klasyfikacyjnej, ocen bieżących co najmniej o jeden stopień wyższych od przewidywanej rocznej edukacyjnej oceny klasyfikacyjnej, ale wtedy podwyższenie jest tylko o jeden stopień; ten tryb postępowania dotyczy wyłącznie tych sytuacji, kiedy przy ustalaniu przewidywanej  rocznej edukacyjnej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel ma wątpliwości, jaką uczniowi ocenę zaproponować i proponuje niższą;
2) poprawienie ocen na wyższe z tych sposobów sprawdzania, które w PZO nauczyciel wskazał jako możliwe do poprawiania w takiej sytuacji; w tym trybie uczeń może podwyższyć ocenę o tyle stopni, o  ile szczegółowo podał nauczyciel w PZO;
3) przejście sprawdzianu na podwyższenie oceny; w tym trybie uczeń może podwyższać przewidywaną roczną edukacyjną ocenę klasyfikacyjną na taką, jaką chce.
3. W przypadku wybrania przez ucznia trybu opisanego w ust.2.pkt.3), uczeń bądź jego rodzice zobowiązani są do złożenia przez sekretariat szkoły podania do nauczyciela danego przedmiotu w ciągu 5 dni roboczych od poinformowania o przewidywanej rocznej edukacyjnej ocenie klasyfikacyjnej.
4. W podaniu należy uwzględnić informację, na jaką ocenę uczeń chce podwyższać.
5. Nauczyciel w PZO określa szczegółowo sposób przeprowadzania sprawdzianu.
6. Nauczyciel konstruuje narzędzie badawcze na podstawie wyłącznie tych wymagań edukacyjnych, które w jego PZO dla danej klasy są niezbędne do otrzymania rocznej edukacyjnej oceny klasyfikacyjnej wskazanej przez ucznia w podaniu.
7. Uczniowi podwyższa się przewidywaną roczną edukacyjną ocenę klasyfikacyjną na tę, którą zaproponował w podaniu tylko wtedy, kiedy opanował co najmniej 75% wiadomości i umiejętności, z których zbudowane było narzędzie badawcze.
8. Z przeprowadzonego sprawdzianu nauczyciel sporządza protokół, w którym uzasadnia ocenę i przy pracach pisemnych dołącza taką pracę ucznia do protokołu.
9. Protokół przechowywany jest do 30 września kolejnego roku szkolnego.
 
§ 126
1.   W terminie 2 dni roboczych od daty uzyskania wiadomości o rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć pisemny wniosek do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania
2. Wniosek musi zawierać uzasadnienie powodu odwołania się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, ocenę, o jaką ubiega się uczeń oraz okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę przewidywanej oceny. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 
3. Dyrektor po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wyraża zgodę, aby wychowawca klasy ponownie w zespole nauczycieli uczących w danym oddziale, z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
4. Wychowawca klasy ponownie podejmuje decyzję wystawiając ostateczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Z przebiegu posiedzenia wychowawca sporządza protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w posiedzeniu,
2) datę posiedzenia,
3) ustaloną ocenę wraz z uzasadnienie
 
§ 127
Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i zachowaniu 
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców ( opiekunów prawnych).
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom.
3. Uczeń i jego rodzice na zasadach określonych przez nauczyciela mają wgląd w prace kontrolne w formie omówienia pracy w obecności zainteresowanych ( tj. nauczyciela, ucznia, rodziców).
4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne po omówieniu z uczniami, nauczyciel przechowuje jako część dokumentacji przebiegu nauczania do czasu zakończenia bieżącego roku szkolnego.
 
§ 128
1.   Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach                 z wychowawcą klasy. Terminy tych zebrań z rodzicami ustala Dyrektor.
2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
3. O przewidywanym dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia w terminie jak w ust. 2, w formie ustnej, a jego rodziców w formie pisemnej. Odnotowane to zostaje w dzienniku lekcyjnym. 
4. Każdy uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę roczną z przedmiotu i zachowania.
5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów również:
    1) na spotkaniach konsultacyjnych z nauczycielem przedmiotu,
    2) w czasie „Otwartych Dni Szkoły”,
    3) na zebraniach z rodzicami 
    4) poprzez wgląd lub ogląd prac ucznia
    5) przez wręczanie listów gratulacyjnych,
    6) w trakcie wizyt w domu rodzinnym ucznia.
6. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy, nie mogą zakłócać lekcji i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów – gdy zajdą w/w okoliczności nauczyciel ma prawo odmówienia rodzicowi rozmowy (uzgodnić inny termin rozmowy).
 
§ 129
 Warunki, zasady i cele wykonywania projektu edukacyjnego
1 .Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. 
2. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w „Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania”, uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
4. Dyrektor, na pisemny umotywowany wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
5. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony/a”.
6. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
7. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.
8. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3) wykonanie zaplanowanych działań,
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
9. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
1) odpowiedzialności za własne postępy,
2) podejmowania grupowych pomysłów,
3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5) umiejętności stosowania teorii w praktyce, i ma na celu:
6) rozwój samoorganizacji i kreatywności,
7) przygotowanie do publicznych wystąpień,
 8) naukę samodzielności i aktywności.
 
§ 130
Za prawidłowość funkcjonowania zapisów Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania odpowiedzialność ponoszą wszyscy nauczyciele Szkoły.
 
Rozdział II Postanowienia ogólne
§ 131
1. W klasach gimnazjalnych jest kontynuowana tradycja Publicznego Gimnazjum nr 2  im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego  i są obchodzone dotychczasowe stałe uroczystości. 
2. Uroczystościom przewodniczy Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona i obowiązuje uczniów w tych dniach strój galowy.
3. W klasach gimnazjalnych używane jest logo Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz sztandar, który jest obecny podczas uroczystości szkolnych. 4. Strona internetowa Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego   jest prowadzona do czasu zakończenia działalności klas gimnazjalnych.
 5. W klasach gimnazjalnych używa się pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
6  Dokumentacja klas gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy jest prowadzona i przechowywana na dotychczasowych zasadach aż do zakończenia kształcenia w tych klasach.
7. Rodzice uczniów klas gimnazjalnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, której przedstawiciele  wchodzą w skład Rady Rodziców. 
8.  Uczniowie klas gimnazjalnych tworzą Samorząd Uczniowski Gimnazjum. 
9. Rada samorządu uczniowskiego wybiera opiekuna spośród nauczycieli       i opracowuje regulamin swojej działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów. 
10. Rada samorządu reprezentuje interesy uczniów klas gimnazjalnych              w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przedstawia, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia tj.: 
1) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu gimnazjum, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i innych dokumentów; 
2) prawa do organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem.
11. Nauczyciel w klasach gimnazjalnych prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
 
§131
 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale uczniów klas gimnazjalnych obowiązują pozostałe zapisy niniejszego statutu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział VIII
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 132
 
Na wniosek każdego z organów Szkoły mogą być wprowadzone w Statucie.
Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.
Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze Statutem Szkoły.
§ 133
Zasady rekrutacji do Szkoły określają odrębne przepisy. 
 
 
 
 
 
 UJEDNOLICONY TEKST STATUTU OBOWIĄZUJE OD 01 GRUDNIA 2017 ROKU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.