Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

11-130 Orneta

ul. Zamkowa 26

ul. Warmińska 11

sp1orneta.war@interia.pl

sp1orneta@interia.pl
 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1567788
  • Do końca roku: 257 dni
  • Do wakacji: 64 dni
 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-04-18

  Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy

 • Kartka z kalendarza

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Ornecie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp1orneta.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
 • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Fijarczyk, e-mail: sp1orneta@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 24 21 120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

11-130 Orneta, ul. Zamkowa 26

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli.
Wejście do budynku szkoły jest usytuowane od  głównej ulicy. Jest zadaszone i prowadzą do niego schody. Wejście poprzez drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz. Wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Z tyłu budynku szkoły znajduje się wyjście ewakuacyjne. Prowadzi do niego korytarz na parterze szkoły oraz schody. Wyjście ewakuacyjne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dojazd do budynku szkoły jest dostępny ze względu na duży plac, znajdujący się przed szkołą.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik obsługi pełniący dyżur w dyżurce znajdującej się na parterze szkoły przy wejściu głównym do szkoły. Ponadto na każdym piętrze szkoły znajduje się plan pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła posiada własny parking bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się naprzeciwko budynku szkoły.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu  lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

11-130 Orneta, ul. Warmińska 11

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli.
Wejście do budynku szkoły jest usytuowane od  głównej ulicy i prowadzą do niego schody. Wejście poprzez drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz. Wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Z tyłu oraz z lewego boku budynku szkoły znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Prowadzą do nich korytarze i schody. Wejścia nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dojazd do budynku szkoły jest dostępny.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik obsługi pełniący dyżur w dyżurce znajdującej się na parterze szkoły, tuż przy wejściu głównym. Ponadto na każdym piętrze szkoły znajduje się plan pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła posiada własny parking bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się po prawej stronie budynku szkoły.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu  lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 •  część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 •  zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępność strony:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 
 •  Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

adres: 11-130 Orneta, ul. Zamkowa 26
tel.: 55 242 11 20
e-mail: 
sp1orneta@interia.pl

adres: 11-130 Orneta, ul. Warmińska 11
tel.: 55 242 11 10
e-mail: 
sp1orneta.war@interia.pl

strona internetowa: www.sp1orneta.szkolnastrona.pl