Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

11-130 Orneta

ul. Zamkowa 26

ul. Warmińska 11

sp1.war@orneta.pl

sp1@orneta.pl
Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

Szkoła nasza została zbudowana w 1910 roku na fundamentach dawnego zamku obronnego. Po wojnie zaczęli przybywać do Ornety pierwsi osadnicy, Polacy z okolic Grójca pod Warszawą. Wówczas stało się oczywistym powołanie dla ich dzieci szkoły. Jej organizacją zajął się pan Ignacy Kaźmierski, który jednocześnie był kierownikiem i nauczycielem.

15 września 1945 roku można uważać za datę rozpoczęcia funkcjonowania pierwszej w byłym powiecie braniewskim placówki oświatowej – Szkoły Powszechnej w Ornecie. Uczęszczało do niej wówczas siedemnaścioro uczniów. W połowie listopada, wraz z napływem do Ornety fali repatriantów, wzrosła liczba ludności, a co za tym idzie, liczba dzieci. Pod koniec 1945 roku do szkoły uczęszczało 120 uczniów, a grono nauczycielskie zwiększyło się o panie Antoninę Mackiewicz i Walerię Bujalską. Brakowało podręczników i innych pomocy. Klasy oświetlano tzw. karbidówką. Od 1.12.1945 roku zaczął funkcjonować wieczorami kurs dla dorosłych.

1 grudnia 1947r. kierownictwo szkoły objął Władysław Wawrzyniak. Dwunastoosobowe grono nauczycielskie w trzynastu salach uczyło 426 uczniów. Zradiofonizowanie szkoły ułatwiło nauczycielom pracę dydaktyczną.

Od 1.09.1950r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły, został nim Witold Wawrzyniak, a dwa lata później Tadeusz Szmajchel. Szkoła działała bardzo prężnie, funkcjonowały organizacje młodzieżowe oraz pozalekcyjne koła zainteresowań.

W latach pięćdziesiątych w miarę przybywania uczniów warunki pracy i nauki stawały się coraz cięższe. Uczono się na trzy zmiany, dlatego zapadła decyzja o budowie nowej szkoły, która swoje podwoje otworzyła 7.01.1963r. Dokonano podziału nauczycieli i uczniów. Kierownikiem nowej szkoły został pan Tadeusz Szmajchel, zaś Szkoły Podstawowej nr 1- pan Jan Dylis.

Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było wręczenie sztandaru XVI Drużynie Harcerskiej im. Michała Kajki. Miało to miejsce 20 lutego 1965 roku.

W czerwcu 1965r. po raz ostatni szkołę kończyły klasy VII. Rok szkolny 1965/1966 zapoczątkował naukę w ośmioklasowej szkole podstawowej. Kolejny rok szkolny rozpoczął się zmianami na stanowisku kierownika, którym została pani Jadwiga Szulc, zastępcą zaś Franciszek Orzechowski. Dwa lata później, w 1969r., stanowisko kierownika szkoły objął pan Edmund Szulc. Wówczas 750 uczniów uczyło się w 20 oddziałach, a nad ich nauką czuwało 20 nauczycieli, 1 bibliotekarka i 1 świetlicowa.

W styczniu 1971r. oddano do użytku łącznik, który spajał lewe i prawe skrzydło szkoły. Poprawiły się wówczas warunki nauki i pracy, w związku z czym liczebność uczniów wzrosła do 950, a kadry kierowniczej do 28. Zastępcą kierownika została pani Stefania Leźnicka. Poprawiło się wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, zorganizowano salę kinowo – telewizyjną.

W tym czasie działały w szkole następujące organizacje szkolne: ZHP, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, szkolne koło PCK, TPPR, SKO, chór, SKS, kółko polonistyczne, biologiczne, historyczne, plastyczne, taneczne, sportowe, matematyczne, fizyczne, geograficzne, fotograficzne. Większość z nich swoją działalność kontynuuje do dnia dzisiejszego.

1 września 1975 roku, w rocznicę 30-lecia pracy placówki, szkole nadano imię majora Henryka Sucharskiego. Została odsłonięta pamiątkowa tablica oraz wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Dodatkowo uhonorowano szkołę odznaczeniem „Zasłużony dla Warmii i Mazur”. Od tego czasu uczniowie utrzymywali kontakt z żołnierzami walczącymi na Westerplatte oraz szkołami noszącymi imię bohaterów tej placówki, organizowane były wycieczki na Westerplatte.

W grudniu 1975 roku dyrektor Edmund Szulc zrezygnował z pełnionej funkcji, wówczas stanowisko to powierzono pani Stefanii Leźnickiej, a jej zastępcą została pani Wanda Fabrykiewicz. W tym samym roku szkoła przystąpiła do Klubu Otwartych Szkół. Uczniowie utrzymywali też kontaktz załogą statku MS Orneta.

Rok szkolny 1978/1979 to początek wieloletniego kierowania szkołą przez dyrektora Tadeusza Łasińskiego. Wówczas 708 uczniów pobierało naukę w 23 oddziałach, a pracowało z nimi 32 nauczycieli. Funkcjonowało też ognisko przedszkolne. W 1982r. funkcję wicedyrektora objęła pani Alicja Chrościcka.

Nie ominęły też szkoły smutne zdarzenia. Takim był pożar. 3 marca 1984r. w późnych godzinach nocnych w szkole wybuchł pożar. Odremontowanie zniszczonych pomieszczeń trwało miesiąc.

We wrześniu 1985r. obchodzono uroczyście jubileusz czterdziestolecia istnienia placówki, którą na przestrzeni lat opuściło 2494 absolwentów. Z okazji tej podniosłej rocznicy szkoła otrzymała odznaczenie „Za zasługi dla województwa elbląskiego”. Czterdziestoletnia historia szkoły to czas sukcesów uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach, w których osiągali bardzo dobre wyniki. To czas bicia rekordów sportowych, poznawania historii i piękna kraju podczas wycieczek klasowych, spotkań z ciekawymi ludźmi.

W 1994 roku zmarł przyjaciel szkoły pan Aleksander Ortian, żołnierz Westerplatte. Uczniowie uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej. Przez cały czas uczniowie i nauczyciele sprawują opiekę nad skromną żołnierską mogiłą.

Dziesięć lat później, w roku szkolnym 1995/1996 przypadł kolejny jubileusz. 23 listopada 1995r. w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość uświetniająca pięćdziesięciolecie pracy szkoły. Na pamiątkę tego zdarzenia przed szkołą odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez Komitet Rodzicielski. Statystyki podają, że w ciągu 50-ciu lat w szkole pracowało blisko 250 nauczycieli, a jej mury opuściło 3458 absolwentów.

Reforma szkolnictwa spowodowała, że po raz pierwszy w czerwcu 1999r. Szkołę Podstawową nr 1 kończyli zarówno uczniowie klas VI jak i VIII. Szóstoklasiści kontynuowali naukę w nowo utworzonych gimnazjach. W skutek likwidacji Szkoły Podstawowej w Henrykowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ornecie, 1 września 2000r. naukę w naszej szkole rozpoczęło 750 uczniów, zwiększyło się też grono pedagogiczne. Wicedyrektorem czuwającym nad pracą klas I – III została pani Donata Podleś.

1 września 2003r. przedstawiciele władz miejskich, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice pożegnali długoletniego dyrektora pana Tadeusza Łasińskiego, który przeszedł na emeryturę. Od 1.09.2003r. stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Alicja Fijałkowska. Na swoich zastępców powołała panie: Danutę Dolińską i Ewę Stachnik.

Rok 2005/2006 to kolejna karta historii szkoły, która obchodziła jubileusz 60-lecia swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. W ciągu minionego czasu mury Szkoły Podstawowej nr 1 opuściło 4618 absolwentów. Z tej okazji została wydana specjalna gazetka okolicznościowa „Echo Jedynki”. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ornecie chcąc upamiętnić to wydarzenie przyznał Jubilatce „Medal 100-lecia ZNP”. Był on podziękowaniem za wieloletnią współpracę, przychylność i życzliwość Szkoły.

Zapisaną kartą historii szkoły jest 25 września 2009 roku, kiedy to naszej placówce, z inicjatywy pani Anny Doligalskiej, dzięki staraniom rodziny p. Aleksandra Ortiana, przyznano medal PRO – MEMORIA. Wręczany jest on za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uroczystej dekoracji sztandaru dokonała córka ornecianina, westerplatczyka Aleksandra Ortiana – pani Marianna Rączkowska.

Ważną datą w życiu naszej szkoły jest również 29 kwietnia 2010 roku. Z okazji 70-lecia Zbrodni Katyńskiej, w ramach programu „Katyń – ocalić od zapomnienia” na placu przed szkołą zasadzony został tzw. „Dąb Pamięci”, upamiętniający posterunkowego Policji Polskiej Józefa Mordala, zamordowanego w Twerze. Dąb jest symbolem wiecznej pamięci. Przypomina o naszym obowiązku pamięci wobec tych wszystkich, którzy oddali najwyższy dar, abyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce. Idea sadzenia Dębów Pamięci zakłada cel społeczno-edukacyjny poprzez integrację środowisk szkolnych, społeczności lokalnych do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do narodu i państwa. Była to inicjatywa nauczyciela historii, którą podjęła cała Rada Pedagogiczna.

W lutym 2009 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”. Zakończenie działań projektowych nastąpiło w czerwcu 2012 roku. W projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowani byli uczniowie klas IV – VI oraz dziewięciu nauczycieli, którzy systematycznie uczestniczyli w specjalnych szkoleniach. (M. Milewska. M. Cybulska, B. Gruszka, M. Nowicka, G. Basałygo, K. Krasińska, B. Szybko, J. Bach – Danieluk, M. Taraszkiewicz).

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła przystąpiła do kolejnego projekt „Indywidualizacja szansą na sukces ucznia”, którego odbiorcami byli uczniowie klas I i II.

Troska o patriotyczne wychowanie młodzieży zaowocowała przyznaniem szkole dwóch odznaczeń.

1 października 2010 roku uczniów i nauczycieli Szkoły spotkał kolejny zaszczyt – został wręczony nam Krzyż za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych. Aktu dekoracji sztandaru szkoły dokonali prezes i wiceprezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, panowie Józef Jacewicz i Andrzej Nowosielski.

23.09.2011r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się doniosła uroczystość, podczas której wojewoda p. Marian Podziewski wręczył naszej szkole Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Z wnioskiem o nadanie szkole tak zaszczytnego wyróżnienia do Krajowej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wystąpił pan Józef Jacewicz prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych. Był to wielki dowód zaufania, którym nas obdarzono, docenienia naszych starań, naszej pracy.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w roku szkolnym 2011/2012 szkoła wzbogaciła się o 13 kamer monitoringu wizyjnego.

Od 20.04.2012r. do 19.02.2013r. funkcję pełniącej obowiązki dyrektora szkoły sprawowała p. Maria Taraszkiewicz.

Wręczanie kolejnego medalu i udekorowanie nim sztandaru szkoły to ważny moment naszego życia szkolnego. Jest to dla nas wielki powód do dumy będący docenieniem naszych prac i działań prowadzonych w ramach utrwalania pamięci o ludziach wałczących o wolność i niepodległość Polski.

13.10.2012r. miłą niespodziankę przygotował szkole p. Józef Jacewicz wręczając nam i dekorując sztandar szkoły Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym – Zwycięzcom – 65 Rocznica historycznego zwycięstwa.

20.02.2013r. swoją kadencję na stanowisku dyrektora szkoły rozpoczęła p. Dorota Ring. 30.04.2014r. miało miejsce ważne wydarzenie. Odznaczenia zdobiące sztandar szkoły są dla nas zobowiązaniem, dlatego szkole został przekazany sztandar ZKRP i BWP. Od tego dnia stał się ważnym symbolem naszej szkoły.

13.09.2013r. w obecności władz miejskich nastąpiło otwarcie Szkolnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W pracy szkoły są też takie momenty, że to nie uczniowie występują na scenie, ale nauczyciele. Tak było tym razem, role się odwróciły i to nauczyciele po raz pierwszy wcielili się w role aktorów i zaprezentowali się przed swoimi uczniami. Pierwsze nauczycielskie jasełka „Oszaleli anieli” zostały wystawione na scenie Miejskiego Domu Kultury 20.12.2013 r.

Od lutego 2014 do czerwca 2017 realizowana była w szkole innowacja pedagogiczna „Aby czas nie zatarł śladów … czytam, więc (prawie) wszystko wiem o Ornecie i Warmii” związana z edukacją regionalną. Miała na celu poszerzanie treści programowych z języka polskiego, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i edukacji czytelniczo – medialnej.

Treści innowacji realizowane były metodą projektu. Cykl kształcenia zakładał 2,5-letnią pracę i obejmował uczniów klas IV – VI. W zajęciach uczestniczyli uczniowie pragnący rozwijać i pogłębiać swoje umiejętności czytelniczo–literackie, kompetencje z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej, umiejętności plastyczno–technicznych i w obszarze edukacji informatycznej. Wraz z uczniami przedsięwzięcie realizowały nauczycielki: G. Basałygo, B. Gruszka, M. Taraszkiewicz).

We wrześniu 2017r. roku do szkół zawitała reforma oświaty polegająca na likwidacji gimnazjów. Nie było naboru do klasy I Gimnazjum, za to uczniowie kontynuowali naukę w klasie VII. Od tego roku gościnny dotąd budynek Gimnazjum nr 2 przy ulicy Warmińskiej stał się budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1.

Od 20.02.2018r. do 31.08.2018r. funkcję pełniącej obowiązki dyrektora szkoły sprawowała dotychczasowa wicedyrektor p. Iwona Kurdyła.

1.09.2018r. stanowisko dyrektora szkoły objęła p. Elżbieta Fijarczyk. Rozpoczęła współpracę z 57 nauczycielami, mając pod swoją opieką 494 uczniów, a wśród nich ostatni rocznik 63 gimnazjalistów, uczących się w sumie w 24 oddziałach.

Nadal uczymy się i pracujemy w dwóch budynkach, a na wicedyrektorów powołane zostały panie: Iwona Kurdyła i Maria Kowalska.

Z nową panią Dyrektor kontynuujemy wiele działań. Jesteśmy aktywni na forum miasta, bierzemy udział w paradach z okazji Dni Ornety, prezentujemy osiągnięcia uczniów podczas obchodów Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, dbając o integrację pokoleń. Współpracujemy z Parafią Rzymskokatolicką uczestnicząc w Orszaku Trzech Króli i konkursach o tematyce religijnej. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów prowadząc całoroczną akcję „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, realizując program „Dziecko w sieci”, którego założeniem jest zachowanie bezpieczeństwa w sieci. Dbając o kulturalne wychowanie uczniów uczestniczymy w Nocy Bibliotek i Narodowym Czytaniu, które corocznie odbywają się pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Nasi uczniowie doceniani i wyróżniani są podczas corocznych „Spotkań z talentem” organizowanych przez Starostę Lidzbarskiego.

Po ponad rocznych działaniach, dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów w 2018r. uzyskaliśmy certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. To dowód uznania za rozwijanie i umacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich, wzmacnianie więzi z ojczyzną i regionem. Certyfikat z rąk Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Nowackiego odebrały panie Dorota Ring i Jolanta Butkiewicz.

Szkoła prężnie włączyła się w obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta akademia, wystrój szkoły, publiczne odśpiewanie hymnu, dyktando niepodległościowe to tylko niektóre działania, które realizowaliśmy, by uczcić tę rocznicę.

IX 2018 – V 2020 to czas, w którym realizowana była innowacja pedagogiczna „DashDot w klasie”, której założeniem było wzmacnianie wiary we własne siły, rozwijanie zdolności i umiejętności, jako głównej motywacji do uczenia się. Z uczniami klas I – III przedsięwzięcie to prowadziły panie: M. Drozd, Z. Nędzi, Z. Nędzi – Sosnowska.

Wrzesień 2019 postawił nowe wyzwanie przed nauczycielami. Po wielu latach odeszliśmy od tradycyjnego dziennika w wersji papierowej, a rozpoczęliśmy pracę z dziennikiem elektronicznym VULCAN.

Od października 2018r do czerwca 2020r. realizowaliśmy projekt „Młodzi Genialni”. Uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach w sześciu grupach problemowych. Celem projektu było kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kształtowanie właściwych postaw, rozwijanie różnorodnych umiejętności. Przeprowadziliśmy 1262 godziny zajęć, w których wzięło udział 317 uczniów. Dodatkową atrakcją było 12 wyjazdów naukowo – edukacyjne, 3 treningi kompetencji i umiejętności dla uczniów oraz zajęcia dla rodziców i nauczycieli.

Dzięki zaangażowaniu pani Dyrektor w obydwu budynkach systematycznie przeprowadzane są remonty, odnawiane są sale lekcyjne i korytarze szkolne. Idąc z duchem czasu sale lekcyjne wyposażane są w nowe pomoce dydaktyczne, wzbogacana jest baza technologiczna. Nauczyciele i uczniowie pracują z wykorzystaniem tablic interaktywnych, ostatnio wyposażeni zostaliśmy w trzy nowe tablice. W wielu salach lekcyjnych wreszcie została wymieniona stolarka okienna, a do budynku szkoły przy ulicy Zamkowej i wszystkich pomieszczeń szkolnych prowadzą nowe drzwi. Budynek przy ulicy Warmińskiej wzbogacił się o dwie nowe pracownie informatyczne i profesjonalną 24-osobową pracownię językową. Obydwa budynki szkoły zostały podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dlatego bez kłopotów korzystamy z sieci internetowej. Budynki szkoły, przy ulicy Zamkowej i Warmińskiej, niemalże z dnia na dzień zyskują estetyczny wygląd, są przyjazne dla uczniów.

Od 26 października 2020 roku ponownie przeszliśmy na nauczanie zdalne. Z utęsknieniem czekamy na powrót do nauki i pracy stacjonarnej.